Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání 1. a 2. athénského námořního spolku
Název práce v češtině: Srovnání 1. a 2. athénského námořního spolku
Název v anglickém jazyce: The First and the Second Athenian Maritime League - a Comparison
Klíčová slova: Starověké Řecko – první athénský spolek – athénská říše – druhý athénský spolek – dějiny –epigrafika – nápisy
Klíčová slova anglicky: Ancient Greece – First Athenian League – Athenian Empire – Second Athenian League – History – Epigraphy - Inscriptions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Souček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2010
Datum zadání: 25.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je porovnání dvou námořních spolků, které Athéňané v 5. a ve 4. st. př. Kr. založili a v jejichž čele stáli. Autorka zasadí vznik obou spolků do dobového historického kontextu a podá jejich základní chrakteristiku. Jádrem práce bude posouzení vztahu athénské polis ke spojencům, kteří měli po formální stránce s Athéňany rovnoprávné postavení, avšak v politické praxi se projevovala mocenská převaha Athén. Z tohoto hlediska autorka posoudí, nakolik se přístup Athéňanů ke spojencům lišil v 1. a 2. námořním spolku, resp. jaké zde byly shody. zároveň je třeba přihlédnout i k vývoji athénského vztahu ke spojencům během tvání 1. a 2. námořního spolku. Porovnání obou spolků bude založeno na příslušných pramenech, z nichž se autorka bude věnovat zejména analýze epigrafického materiálu, jehož význam pro historické poznání zkoumaného problému je podstatný. Kromě toho bude přihlížet i k relevantním literárním pramenům (Thúkýdidés, Psedo-Xenofón, Athénská ústava aj.).
Seznam odborné literatury
Edice nápisů - zejména Inscriptiones Graecae aj.
Komentovaná vydání: R. Meiggs - D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C., Oxford, 1988
P. J. Rhodes - R. Osborne (eds.), Greek Historical Inscriptions 404-323 BC., Oxford, 2003
Sekundární literatura:
S. Hornblower, The Greek World, 479-323, London, 2002
R. Meiggs, The Athenian Empire, 1972
W. Schuller, Die Herrshaft der Athener im Ersten Attischen Seebund, Berlin, New York, 1974
J. Balcer et allii, Studien zum Attischen Seebund, Konstanz, 1984
J. Cargill, The Second Athenian League, Empire or Free Alliance, Berkeley 1981
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK