Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ageismus: věk a proměňující se trh práce. Problematika uplatnění osob starších 50 let na trhu práce v Sokolově.
Název práce v češtině: Ageismus: věk a proměňující se trh práce. Problematika uplatnění osob starších 50 let na trhu práce v Sokolově.
Název v anglickém jazyce: Ageism: Age and the transformation of the labor market. The issue of chances for people over 50 on the labor market in Sokolov.
Klíčová slova: transformace trhu, trh práce v ČR, marginalizované skupiny, nezaměstnanost osob starších 50 let
Klíčová slova anglicky: the market transformation, the labour market in the Czech Republic, marginalized groups, unemployment of people over 50
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 04.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se primárně zaměří na transformaci moderního trhu a schopnost staršího ekonomicky aktivního obyvatelstva reagovat na tyto změny (především v ČR). Pracovní trh operuje s konkrétními požadavky, které mohou tyto zaměstnance znevýhodňovat, výjimečné nejsou ani předsudečná hodnocení kvality výkonu starší generace. Důraz by byl kladen na možnosti opětovné integrace této věkové skupiny na pracovní trh s přihlédnutím k faktu, zda sama starší generace má zájem zlepšovat svůj ekonomický potenciál.
Seznam odborné literatury
Vidovićová, L. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. Brno: Masarykova univerzita.

Kuchař, P. 2007. Trh práce (sociologická analýza). Praha: Karolinum.

Cazes, S., A. Nešporová. 2003. Transformace trhů práce střední a východní Evropy. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Brožová, D. 2003. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON.

Večerník, J., P. Matějů (eds.). 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia.

Sirovátka, Tomáš. 1997. Marginalizace na pracovním trhu – příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. Masarykova univerzita v Brně.

Mareš, Petr. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.

Buchtová, Božena a kolektiv. 2002. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK