Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
Název práce v češtině: Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
Název v anglickém jazyce: Methods for Analyzing Change From Baseline to Final Assessment
Klíčová slova: randomizovaná studie, počáteční a konečná hodnota, odhad efektu léčby
Klíčová slova anglicky: randomized study, baseline and fi nal assessment, treatment e ffect estimate
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Problém se týká statistické analýzy studií, jejichž cílem je zjistit, zdali změna v rozdělení určité veličiny mezi počátkem a koncem studie závisí na ošetření. Pro otestování vlivu ošetření na danou veličinu lze zvolit jeden ze tří relativně jednoduchých modelů. Cílem práce je prozkoumat teoreticky a simulačně chování testů založených na těchto modelech při co nejméně omezujících předpokladech na rozdělení dat. Tento problém byl částečně prozkoumán v diplomové práci A. Pacákové (2010); toto téma její výsledky zobecní a rozšíří na dosud neuvažované situace.
Seznam odborné literatury
Tu YK, Gilthorpe MS (2007) Revisiting the relation between change and initial value: A review and evaluation. Statistics in Medicine 26 443-457.

Senn S (2006) Change from baseline and analysis of covariance revisited. Statistics in Medicine 25 4334-4344.

Pacáková A (2010) Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné. Diplomová práce, MFF UK, Praha.
Předběžná náplň práce
Téma je motivováno čistě praktickým, zdánlivě velmi jednoduchým a často se vyskytujícím problémem, který je zcela obecný a není vázán na jednu aplikační oblast. Ukáže se však, že jakmile člověk není ochoten klást omezující předpoklady na rozdělení dat, tento problém přestane být tak jednoduchý. Jádrem práce bude teoretická část zkoumající rozdělení několika typů odhadů efektu ošetření doplněná simulacemi a v případě zájmu i analýzou reálných dat.

Téma předpokládá zápis předmětu NSTP194 Regrese v zimním semestru 1. ročníku NMgr studia. Vhodné pro posluchče zaměření Matematická statistika a Ekonometrie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK