Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj kognitivních funkcí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Feuersteinovo instrumentální obohacení
Název práce v češtině: Rozvoj kognitivních funkcí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Feuersteinovo instrumentální obohacení
Název v anglickém jazyce: The development of cognitive function by the children with specific educational needs - the Feuerstein´s instrumental enrichment
Klíčová slova: kognitivní modifikovatelnost, rozvoj kognitivních funkcí, Reuven Feuerstein, metoda instrumentálního obohacování
Klíčová slova anglicky: cognitive modifiability, development of cognitive functions, Reuven Feuerstein, method of instrumental enrichment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2010
Datum zadání: 19.09.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít teoreticko-aplikační charakter a využije metodu rozvoje kognitivních funkcí – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Teoretická část bude stavět na tradičních vývojových teoriích rozvoje kognitivních funkcí (mj. L. S. Vygotský, J. Piaget) i současných pokračovatelů uvedených autorů (mj. R. Feuerstein, A. Kozulin). Empirická část bude vycházet z kvalitativní metodologie a jejím cílem bude sledovat proměny ve vývoji cílové skupiny při jejím déletrvajícím vedení za užití uvedené metody.
Seznam odborné literatury
Blakemore, S. J., & Trith, U. (2005). The Learning Brain. Lessons for Education. Oxford: Blackwell.
Burgess, V. R. (2000). Reuven Feuerstein: Propelling the Change, Promoting Continuity. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning: An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 3-20). Amsterodam:Pergamon.
Čáp, J. (2001). Průběh vývoje osobnosti. In J. Čáp, & J. Mareš. Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
Cole, M. (2006). Culture and Cognitive Development in Phylogenetic, Historical, and Ontogenetic Perspective. Handbook of child psychology vol. 2. (pp. 636-686) Hoboken: Wiley & Sons.
DiPardio, A., & Potter, Ch. (2003). Beyond Cognition: A Vygotskian Perspective on Emotionality and Teachers´ Preofessional Lives. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky´s educational theory in cultural kontext (pp. 317-348). Cambridge: Cambridge University Press.
Falik, L. H. (2000). MLE and the Counseling Process. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 309-324). Amsterodam: Pergamon.
Feuerstein, R. (2010). Preface. In R. Feuerstein, R. S. Feuerstein, & L. H. Falik (Eds.), Beyond Smarter. Mediaetd Learning and the Brain´s Capacity for Change (pp. 15-18). New York: Teachers College Press.
Feuerstein, R. (1997). Early detection: Blessing or Curse. Proceedings: Approaches to Developmental and Learning Disorders: Theory and Practice, 253-276.
Feuerstein, R. S. (2000). Dynamic Cognitive Assessment and the Instruental Enrichment Program: Origins and Development. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 147-165). Amsterodam: Pergamon.
Feuerstein, R., & Falik, L. H. (2010). Learning to Think, Thinking to Learn: A Comparative Analysis of Three Approaches to Instruction. Journal of Cognitive Education and Psychology, Vol. 9, No 1.
Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., & Falik, L. H. (2010). Beyond Smarter. Mediated Learning and the Brain´s Capacity for Change. New York: Teachers College Press.
Feuerstein, R., Miller, R., Hoffman, M. B., Rand, Y., Mintzker, Y., & Jensen, M. R. (1981). Cognitive Modifiability in Adolescence: Cognitive structures and the Effects of Intervention. The Journal of Special Education, Vol. 15, No. 2, 269-287.
Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
Gardner, H. (1999). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál.
Guthke, J., & Beckmann, J. F. (2000). Learning Test Concepts and Dynamic Assessment. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 175-190). Amsterodam: Pergamon.
Haenen, J., Schrijnemakers, H., & Stufkens, J. (2003). Sociocultural Theory and the Practise of Teaching Historical Concepts. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky´s educational theory in cultural kontext (pp. 246-266). Cambridge: Cambridge University Press.
Hadji, Ch. (2000). Science, Pedagogy and Ethics in Feuerstein´s Theory and Applications. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 21-33). Amsterodam: Pergamon
Hamaker, T., Jordan, P. & Backwell, J. (2009). An interim evaluation of a two year cognitive intervention programme in technology education for Key Stage 4 programme. The Journal of Design and Technology Education, Vol. 1, No. 2, 119-129.
Head, G., & O´Neill, W. (1999). Introducing Feuerstein’s Instrumental Enrichment in a school for children with social, emotional and behavioural difficulties. Support for learning, Vol. 14, No 3, 122-128.
Klein, P. S. (2000). A Mediational Approach to Early Intervention. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 240-256). Amsterodam: Pergamon.
Krejčová, L., & Pospíšilová, Z. (2011). Já na to mám!: program rozvoje kognitivních strategií. Praha: DYS-centrum Praha.
Kozulin, A., & al. Cognitive Enrichment of Culturally Different Students: Feuerstein's Theory. Staženo 11. 4. 2011 z http://www.icelp.org.
Kozulin, A., & al. (2010). Cognitive modifiability of children with developmental disabilities: A multicentre study using Feuerstein’s Instrumental Enrichment: Basic program. Research in Developmental Disabilities.
Kozulin, A. (2003). Psychological Tools and Mediated Learning. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky´s educational theory in cultural kontext (pp. 15-38). Cambridge: Cambridge University Press.
Kozulin, A. (1998). Psychological tools: A Sociocultural Approach to Education. London: Harvard University Press.
Kozulin, A. (2005). Who needs metacognition more: students or teachers? Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association, April 2005, Montreal, Canada.
Kuhn, D. (1984). Cognitive Development. In M. H. Bornstein, & M. E. Lamb (Eds.), Developmental Psychology: An Advanced Textbook (pp. 133-180). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Kuncová, P. (1997). KUPOZ - Program pro rozvoj pozornosti u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Praha: vydáno vlastním nákladem.
Langmeier, J. (1983). Vývojová psychologie pro dětské lékaře, Praha: Avicenum.
Leonťjev, A. N., & Lurija, A. R. (1971) Psychologické názory L. S. Vygotského. In L. S. Vygotskij. Myšlení a řeč (předmluva). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Lidz, C. S. (2000). Some Variations on the Concepts of MLE and Dynamic Assessment. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 160-174). Amsterodam: Pergamon.
Lurie, L., & Kozulin, A. (2011). Didactics of Teaching Instrumental Enrichment to Children with Special Needs. Staženo 2. 4. 2011 z http://www.icelp.org.
Matějček, Z. (2007). Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál.
Málková, G. (2008). Umění zprostředkovaného učení: teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování. Praha: Togga.
Meadows, S. (2006). The Child as Thinker. The Development and Acquisition of Cognition in Childhood. East Sussex: Routledge.
Mentis, M., Dunn-Bernstein, M., Mentis, M. & Skuy, M. (2009). Bridging learning: Unlocking Cognitive Potential In and Out of the Classroam. Thousand Oaks: Corwin Press.
Mentis, M., Dunn-Bernstein, M., & Mentis, M. (2008). Mediated learning: teaching, tasks, and tools to unlock cognitive potential. Thousand Oaks: Corwin Press.
Messerer, J., Hunt, E., Meyers, G., & Lerner, J. (1984). Feuerstein´s Instrumental Enrichment: A New Approach for Activating an Intellectual Potential in Learning Disabled Youth. Journal of Learning Disabilities, Vol. 17, No. 6, 322-325.
Michalová, Z. (2002). HYPO.
Miller, S., M. (2003). How Literature Discussion Shapes Thinking: ZPDs for Teaching/Learning Habits of the Heart and Mind. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky´s educational theory in cultural kontext. (pp. 289-316) Cambridge: Cambridge University Press.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.
Olsen, W. (2004). Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed. Developments in Sociology.
Pascaul-Leone, J., Johnson, J., Baskind, S., Dworsky, S., & Severtson, E. (2000). Culture-Fair Assessment and the Processes of Mental Attention. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 191-216). Amsterodam: Pergamon.
Piaget, J. (1972). Épistémologie des sciences de l´homme. Saint-Amand: Gallimard.
Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Praha: Portál.
Piaget, J., & Inhelderová, B. (1996). Psychologie dítěte. Praha: Portál.
Pokorná, V. (2009) Intervenční program instrumentálního obohacení (Instrumental Enrichment) Reuvena Feuersteina. Interní materiál kurzu FIE – I.
Pokorná, V. (2011) Intervenční program instrumentálního obohacení (Instrumental Enrichement) Reuvena Feuersteina. Staženo 22.5.2011 z http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/000111.pdf.
Průcha, J. (2004). L. S. Vygotksij – průkopník interdisciplinárního přístupu v psychologické vědě. In L. S. Vygotskij, Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Rand, Y., Tannenbaum, J., & Feuerstein, R. (1979). Effects of Instrumental Enrichmenton the Psychoeducational Developmentof Low-Functioning Adolescents. Journal of Educational Psychology, Vol. 71, No 6, 751-763.
Rogoff, B. (1999). Cognitive Development Through Social Inetraction: Vygotskij and Piaget. In P. Murphy (Ed.), Learners, Learning and Assesment. London: SAGE Publications ltd.
Rotterdam, H. (2000). The Taxonomy of Cognitive Objectives and the Theory of Structural Cognitive Modifiability. CiteSeer.
Rotterdam, H. (2000). Bloom and Feuerstein. CiteSeer.
Říčan, P. (1990). Cesta životem. Praha: Panorama.
Salas, N., & al. (2010). Cognitive Education Around the World Application of IE - Basic Program to Promote Cognitive and Affective Development in Preschoolers: A Chilean Study. Journal of Cognitive Education and Psychology, Vol. 9, No. 3, 285-297.
Siebert, B. (2005). Prospects for a cultural-historical psychology of intelligence. Studies in East European Thought, 57, 305-317.
Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2010). Developmental Psychology. Childhood and Adolescence. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
Schmittau, J. (2003). Cultural-Historical Theory and Mathematics Education. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky ´s Educational Theory in Cultural Context (225-245). Cambridge: Cambridge University Press.
Smreková, M. (2011). Aplikácia Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohatenia v predmete Učím sa učiť pre študentov gymnázia vo veku 14 - 16 rokov pre skupinu 12 žiakov. Staženo 25. 6. 2011 z http://www.inclues.org.
Tribus, M. (1996). Quality in Education According to the Teachings of Deming and Feuerstein. School Psychology International, Vol. 17, No. 1, 93-112.
Tudge, J. R. H., & Winterhoff, P. A. (1993). Vygotkij, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social Worlds and Cognitive Development. Human Development, 36, 61-81.
Tudge, J. R. H. (1992). Processes and Consequences of Peer Collaboration: A Vygotskian Analysis. Child Development, 63, 1364-1379.
Tzuriel, D. (2000). Development Aspects of MLE. In A. Kozulin, & Y. Rand (Eds.), Experience of Mediated Learning. An Impact of Feuerstein´s Theory in Education and Psychology (pp. 217-239). Amsterodam: Pergamon.
Tzuriel, D. (2001). Dynamic Assessment of Young Children. New York: Kluwer Academic/Plenum publisghers.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum.
Váňová, E. (2011). Učíme se učit – metoda, jak rozvíjet kognitivní funkce. Staženo 20. 6. 2011 z http://www.tydenik-skolstvi.
Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Vygotskij, L. S. (1971). Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Vygotskij, L. S. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Wood, D. (1998). How children Think and Learn. Oxford: Blackwell Publishing.

http://www.prodys-bubenickova.cz, staženo 18. 5. 2011.
http://www.kuprog.cz, staženo 19. 5. 2011.
http://icelp.org/asp/Basic_Theory.shtm, staženo 2. 2. 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK