Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fluktuace trenérů v elitních fotbalových klubech
Název práce v češtině: Fluktuace trenérů v elitních fotbalových klubech
Název v anglickém jazyce: Coach Turnover in Elite Football Clubs
Klíčová slova: Fluktuace trenérů, elita, hlavní trenér, kvalita trenérské práce, první liga, prvoligový klub, realizační tým, společenské vztahy.
Klíčová slova anglicky: Coach turnover, elite, head coach, quality of coaching work, premier league, premier league club, implementation team, social relations.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bibliografie
ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Benešov: East PublishingCompeny a East Publishing Praha, 2000. 171 s. ISBN 80-7219-010-5.

GIFFORD, Clive. Encyklopedie fotbalu. Praha: Svojtka & Co, 2006. 144 s. ISBN
80-7352-336-1.

JÁGR, Josef; OLIVERIUS, Miroslav. Kladno Hází. Kladno: SOkA Kladno, 2002. 590s.

MACHO, Milan. Fotbal vášeň 20. století. Praha: Brána spol. s.r.o., 1999. 466 s. ISBN 80-7243-057-2, 80-242-0182-8.

RŮŽIČKA, Adolf, et al. AC Sparta Praha. Brno: ComputerPress. a.s, 2003. 92 s. ISBN 80-251-0084-7.

RŮŽIČKA, Adolf, et al. SK Slavia Praha. Brno: ComputerPressa.s, 2003. 92 s. ISBN 80-251-0084-7.

ŠEFČÍK, Josef. Králové ligového trůnu. Praha: Riopress, 2004. 225 s. ISBN 80-86221-83-0.

VOTÍK, Jaromír. Trenér fotbalu "B" UEFA licence. Praha: Olympia, 2005. 261 s. ISBN 27-070-2005.

Časopisecké publikace
BUZEK, Mário. I náš fotbal musí hledat cesty k modernějšímu a efektivnějšímu fungování: Činnost trenéra. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2009. s. 6-7. ISSN 1212-3390.

BUZEK, Mário. Umíme vychovávat hráče pro současný fotbal? : Činnost trenéra. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2010. s. 30. ISSN 1212-3390.

NEVRLÝ, Jiří. Koučink trenérů v utkáních: Charakteristiky trenérů. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2004. s. 31. ISSN 1212-3390.

STAINER, František. Hledá se "Trenér desetiletí"! : Anketa. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2010. s. 5. ISSN 1212-3390.

STAINER, František. Problémy fotbalu očima trenérů: Profily trenérů. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2004. s. 6. ISSN 1212-3390.

STAINER, František. Velká mužstva potřebují velké osobnosti: Trenérské osobnosti. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2010. s. 9. ISSN 1212-3390.

VALÁŠEK, Ladislav. I náš fotbal musí hledat cesty k modernějšímu a efektivnějšímu fungování: Úvodník. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2011.
s. 6-7. ISSN 1212-3390.

VALÁŠEK, Ladislav. Požadavky na roli profesionálního fotbalového trenéra se mění: Úvodník. In Fotbal a trénink. Praha 10: Agentura G.D.K. Sport M., 2005. s. 4. ISSN 1212-3390.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je širším pohledem do světa činnosti a změn provázejících trenéry v české nejvyšší fotbalové soutěži. V práci jsou řešeny zásadní otázky týkající se zejména odchodů a příchodů trenérů v oblasti českého prvoligového fotbalu.

Teoretická část bakalářské práce objasňuje význam trenérské činnosti a její důležitosti pro sféru prvoligového fotbalu. Seznamuje se statistickými údaji týkajícími se odchodů a příchodů trenérů, a to vždy za určité období, to znamená od vstupu trenéra do konkrétního fotbalového klubu až po jeho odchod. Závěr této části bakalářské práce porovnává a vyhodnocuje hlavní důvody, které jsou příčinou zamýšlených či náhlých změn v realizačním týmu týkajících se konkrétně hlavních trenérů či asistentů Gambrinus ligy v České republice.

V aplikační části se bakalářská práce zabývá výzkumem a hodnocením vlivů a dopadů fluktuace prvoligových trenérů na společenské vztahy, realizační tým, sportovní manažery a na kvalitu českého fotbalu, přičemž využívá metodu terénního dotazníkového šetření a elektronického záznamu
za pomoci diktafonu.

Výsledkem analytické části jsou návrhy či doporučení k implementaci do praxe, navržená na základě vyhodnocených postojů a názorů vybraných prvoligových trenérů, hráčů a manažerů českého fotbalu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor’s Thesis is a deeper insight into the world of activities and changes accompanying coaches in the Czech premier football contest. Fundamental questions concerning the coach turnover within the Czech Premier League football are addressed in the Thesis.

The theoretical part of the Bachelor’s Thesis clarifies the significance of coaching activities and their importance at the level of Premier League football. It presents statistical data concerning the coach turnover, each time related to a particular period, i.e. from the moment of the coach’s joining a particular club until the moment of his leaving. In the conclusion of this part of the Thesis, main reasons causing the intended or sudden changes in the implementation team are compared and evaluated. The study is namely focused on the head coaches and assistant coaches of the Gambrinus League in the Czech Republic.

In its application part, the Bachelor’s Thesis deals with the research and evaluation of influences and impacts of the Premier League coach turnover on the quality of coaching work, social relations, players, implementation team, sport managers as well as on the quality of the Czech football itself, while the field questionnaire methodology and electronic records with the help of a dictaphone have been used. The results of the analytical part are embodied in proposals or recommendations to be implemented into practice which have been proposed on the basis of the evaluated attitudes and opinions of selected Premier League coaches, players and managers of the Czech football.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK