Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Soubor cvičení pro klíčová místa výuky carvingových oblouků
Název práce v češtině: Soubor cvičení pro klíčová místa výuky carvingových oblouků
Název v anglickém jazyce: Key parts of the carved curves instruction-training set
Klíčová slova: carvingový oblouk, klíčová místa, výuka lyžování, průpravná cvičení
Klíčová slova anglicky: carving turn, key positions, teaching skiing, training exercises
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Ing. Marcela Polášková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 11.05.2012 14:00
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2012
Oponenti: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Zadání 15.9.2010
Na základě studia literatury a informačních zdrojů získat vhled do zvoleného tématu. V příslušných databázích vyhledat a prostudovat tematicky odpovídající články a publikace. Prostudovat metodologii tvorby Dp práce a připravit projekt práce podle instrukcí na webových stránkách FTVS UK, katedry kinantropologie- metodologie tvorby závěrečné práce. Obsahem práce bude rešerše informačních zdrojů ke zvolenému tématu. Při přípravě projektu i tvorbě Dp práce konzultovat pravidelně s vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
1. ČÁSTKA, K., KOLOVSKÁ, I., VOJTÍK, J., Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 2005.
2. DRAHOŇOVSKÝ, R., NOVÁK, O., Lyžování. Metodika výuky sjezdového lyžování. Špindlerův Mlýn: Tiskárna Kopretina Hostiné 2011.
3. HELEBRANT, V., Biomechanická analýza obnov na klasických a carvingových lyžích. Telesná Výchova a Šport,12(4), 25-28. 2002.
4. HENDL, J., Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál 2005.
5. HENDL, J., Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997.
6. HENDL, J., BLAHUŠ, P., Závěrečná práce (proces a produkt). Praha: FTVS 2005.
7. CHEVALIER, P., Ski alpin – Wettkampftechnik und Traininfsmethoden. Bern: Muri 1996.
8. KEMMLER, J., Carving. České Budějovice: Kropp 2001.
9. KRATOCHVÍL, P., Zpracování vybraných částí techniky a metodiky carvingu formou DVD. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská Univerzita PF 2009.
10. LETKO, A., Návrh výukového programu lyžování a zásobník zdokonalovacích cvičení pro děti mladšího školního věku. Diplomová práce, Praha: UK FTVS 2008.
11. MARŠÍK, J. Carving., Praha: Grada 2003.
12. Mc MURTRY, J., G., Biomechanics of alpine skiing. In Winter Sports Medicine, 1990, str. 344-350.
13. MÜLLER, E., SCHWAMEDER, H., LINDINGER, S. (2008). Fortbewegung aug Schnee. Salzburg: University of Salzburg 2008.
14. NACHBAUER, W., Fahrlinie und vertikale Bodenreaktionskraft bei Riesentorlauf und Torlauf. Innsbruck: Eigenverlang 1986.
15. NACHBAUER, W., KAPS, P., Crutiate ligament forces during in downhill skiing. XV.Congres of the International Society of Biomechanics.1996.
16. NOVÁK, O., Od racecarvingu k pluhu. Praha: Snow, č 56, s. 38, 2010.
17. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník Praha: Portál 2001.
18. PŘÍBRAMSKÝ, M., Lyžování. Praha: Grada 1999.
19. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., BRODA, T., Biomechanická analýza časově prostorové charakteristiky zavřeného slalomového oblouku. TVSM, roč. 38, str. 72 – 79, 1990.
20. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S., Česká škola lyžování – carving. Praha: UK FTVS 2002.
21. RAUCH, A., Biomechanische Analyse der alpinen Slalomtechnik. Unpublished dissertation, University of Innsbruck, Innsbruck 1988.
22. ŠTEINER, M., Carving bez pluhu. Bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita 2010.
23. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R., Carving.České Budějovice: Kropp 2007.
24. VODIČKOVÁ, S., VAVERKA, F., SEGĽA, Š., Biomechanika lyžařského oblouku – fáze oblouku. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec 2010.
25. VOLF, J., Vodní slalom. Technika jízdy na deblknoi. Diplomová práce. Praha: UK FTVS 2004.
26. ZVAN, M., LEŠNIK, B., Analysis of Some Kinematic Parameters of Different Giant-slalom Technique Version. 2. International Congress on Skiing and Science, Hamburg 2000.

Seznam použitých internetových zdrojů
1. KOVÁŘŮ, Zbyněk. Carving – vše o carvingu [online]. poslední revize 5.4.2012 [cit. 2012-3-20]. Dostupné z <http://www.carv.cz/>.
2. LUKÁŠEK, Miloš. Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy [online]. c2008, poslední revize 5.4.2012 [cit. 2012-3-15]. Dostupné z <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/sjezd_lyze/web/index.html>.
3. NOSEK, Martin. Sjezdové lyžování dětí a mládeže [online]. c2008, poslední revize 5.4.2012 [cit. 2012-3-2]. Dostupné z <http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/zasady.html>

Audiovizuální zdroje
1. LUKÁŠEK, M., KOVÁŘŮ, Z., Carving Radical, ski-carving.com 2007.
2. KAJER, R., Metodika výuky lyžování, APUL 2005
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je vytvořit multimediální pomůcku pro výuku carvingových oblouků, která bude obsahovat vhodná průpravná cvičení rozdělená podle klíčových míst ve výuce a popisovat způsob jejich provedení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to create a multimedia tool for teaching carving arcs, which will include appropriate training exercises, broken down by key points in the teaching method and describe their implementation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK