Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mortality development in Central Asian countries in 1986-2006
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Mortality development in Central Asian countries in 1986-2006
Klíčová slova: Středoasijské země, Česká republika, úmrtnostní trendy, naděje dožití, příčiny úmrtnosti, tržní reformy, sociálně-ekonomické změny
Klíčová slova anglicky: Central Asian countries, Czech Republic, mortality trends, life expectancy, causes of death, market reforms, crisis socioeconomic changes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.08.2010
Datum zadání: 24.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoji úmrtnosti v zemích Střední Asie v roce 1986-2006
AbstraktPřed zhroucením Sovětského svazu, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán byly více či méně srovnatelné z hlediska jejich sociálně-ekonomického rozvoje. I přes určité rozdíly v celkové úmrtnosti, pět bývalých sovětských republik je srovnatelných, pokud jde o směry úmrtnostních trendů podle pohlaví, věku a příčiny úmrtí. Po roce 1991, všech pět zemí zažilo zásadní politické a společenské transformace a problémy spojené s přechodem od socialistického k tržnímu hospodářství. Náhlé změny přinesly řadu problémů, jako je například rychlý růst nezaměstnanosti, klesající životní úroveň a rostoucí sociální a příjmové nerovnosti. Tyto faktory přispěly k významnému zhoršení zdravotního stavu ve všech zemích, ale velikost a charakter krize mortality byly jiné. Tato práce zkoumá vzorce úmrtnosti v celé Střední Asii na základě údajů od poloviny 80. let do roku 2006. Na základě těchto analýz jsme došli k závěru, že za vznikem vysoké úmrtnosti v průběhu 90. let stojí nárůst úmrtí z důvodu onemocnění krevního oběhu a nárůst vnějších příčin smrti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mortality development in Central Asian countries in 1986-2006
Abstract
Before the collapse of the Soviet Union, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan were more or less comparable in terms of their socioeconomic development. Despite some differences in overall mortality levels, the five former Soviet republics were also very close to each other in terms of directions of mortality trends by age, and cause-specific mortality patterns. After 1991, all the five countries experienced substantial political and social transformations, and the challenges associated with the transition from a socialist to a market economy system. The sudden changes brought numerous problems, such as rapid growth in unemployment, falling standards of living, and growing social and income inequalities. These factors contributed to the significant deterioration of the health situation in all the countries, but the size and the nature of the mortality crisis was different. This work examines patterns of mortality across the Central Asian countries using data from the middle of 1980s until 2006 years. Based on these analyses we conclude that the emergence of high mortality during the 1990s has been accompanied by increase in circulatory and external causes of death.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK