Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba tanečně-pohybového programu pro seniory
Název práce v češtině: Tvorba tanečně-pohybového programu pro seniory
Název v anglickém jazyce: Developing a dancing-motion programme for senior citizens
Klíčová slova: Taneční pohybová aktivita, senioři, tanečně-pohybový program.
Klíčová slova anglicky: Dancing-motion activity, seniors, dancing-motion programm
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolbová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 12:30
Místo konání obhajoby: katedra gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1)zpracovat literaturu a teoretická východiska vztahující se k tématu práce
2)výběr probandů pro případovou studii ? hospitace na tanečních hodinách v zařízeních pro seniory
3)vytvořit 10 tanečně-pohybových jednotek pro seniory
4)sestavit anketu (formulace otázek)
5)aplikovat tanečně-pohybového programu v Domově důchodců Borohrádek.
6)zpracovat data a provést závěrečná vyhodnocení

Seznam odborné literatury
BALÁŠ, R.: Tanec 20. století. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2003. ISBN 80-85783-40-1.
BARTŮŇKOVÁ, S.: Fyziologie člověka a tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Karolinum UK, 2006. ISBN 80-246-1171-6
BLAHUTKOVÁ, M.: Psychomotorika. 1.vyd. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3067-4
BLÍŽKOVSKÁ, J.: Úvod do taneční terapie. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 103s. ISNB: 80-210-2100-4
BLÍŽKOVSKÁ, J.: Úvod do taneční terapie. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (C), Brno: Masarykova univerzita, 1998. č. 2, s. 57-62
COHEN, S. O.; WALCO, G. A.: Dance/Movement Therapy for Children and Adolescents with Cancer. In: Cancer Practice; Jan1999, Vol. 7 Issue 1, p34-42, 9p
ČÍŽKOVÁ, K.: Taneční ? pohybová terapie. 1. vyd. Triton: Praha 2005. ISBN 80-7254-5477.
HENDL, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum UK, 1997. ISBN 80-7184-549-3.
HÁTLOVÁ, B.: Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2002. 120 s. ISBN 80-246-0420-5
HÁTLOVÁ, B.: Kinezioterapie: Pohybová cvičení v léčbě psychických poruch. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 167 s. ISBN 80-246-0719-0
HAVLÍČKOVÁ, L.: Fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum UK, 1991. ISBN
ISBN 80-7184-549-3.
HOŠKOVÁ, B.: Kapitoly s didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum UK, 2005. ISBN 80-7184-621-X
CHAKLIN S.: Dance therapy. In: American Handbook of Psychiatry. 5. vyd. New York 1975. (kapitolu 37 z The American Handbook of Psychiatry, 1975, přeložila MUDr. Radana Šourková)
CHODOROW, J.: Taneční a hlubinná psychoterapie. 1. vyd. Překlad: Lucie Bednářová. Praha: Triton, 1991. ISBN 80-7254-55-X
JEBAVÁ, J.: Kapitoly z dějin tance a možnosti terapie. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1998. 123s. ISBN: 80-7184-620-1
KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. ISBN 80-04-26059-4.
KOS, B.: Lidové a společenské tance. 6. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu, Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 161 s.
KOZÁKOVÁ, Z., MULLER, O.: Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2006. ISBN 80-244-1552-6.
KRAPKOVÁ, H., ŠOPKOVÁ, J.: Lidové tance. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1999, ISBN 80-244-0053-7
KULHÁNKOVÁ, E.: Hudebně pohybová výchova. 1.vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-274-4
LANGMAIR, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
LINHART A KOL.: Slovník cizích slov pro nové století. 1. vyd. Litvínov: Nakladatelství dialog, 2005. ISBN
MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-02981-X.
PAYNEOVÁ, H.: Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. 239 s. ISBN 80-7178-213-0
PERIČ, T., SUCHÝ, J.: Identifikace pohybových talent. 1. vyd. Praha:Karolinum UK, 2004. ISBN 80-247-0908-2
PRAŠKO, J.: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0185-5.
SERLIN, I.: Root Images of Healing in Dance Therapy. American Journal of Dance Therapy, 15 (No. 2), Fall-Winter 1993.
SLEPIČKOVÁ, I.: Sport a volný čas. 1. vyd. Praha: Karolinum 2000. 112 s. ISBN 80-246-0044-7
SPINDELL, M.: Dance/movement therapy opens communication pathways. In: Brown University Long-Term Care Quality Advisor; 7/15/96, Vol. 8 Issue 13, p1, 3p
STANTON-JONES K.: An introduction to dance movement therapy in psychiatry. Routledge, London 1992. ISBN 0-415-06101-6
STUART, J., HAMILTON, M.: I. Psychologie stárnutí. Přel. Krejčí, J. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. Přel. z: The Psychology of Ageing. ISBN 80-71780-274-2.
ŠOURKOVÁ, R.: Terapie tancem. In: Výchovné poradenství. 1996. č. 10, s. 13-15. ISBN 80-247-0253-3
ŠTILEC, M.: Program aktivního stylu života pro seniory. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-920-8.
TILINGER, P., PERIČ, T.: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Sborník referátů z národní konference. Praha: FTVS UK, 1997, 545 s., ISBN 80-902147 ? 2 . X.
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5
VELETA, P.:Introduction to dance therapy for seniors. 1. English ed. Prague: Česká alzheimerovská společnost: Peter?sDance Centre Prague, 2004, 50 s. ISBN 80-86541-13-4
VÉLE, F.: Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9
VYMĚTAL, J.: Úvod do psychoterapie. 2.vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2003. 262 s. ISBN 80-247-0253-3
WYMAN-McGINTY, W.: The body in analysis: authentic movement and witnessing in analytic practice. In: Journal of Analytical Psychology; Apr98, Vol. 43 Issue 2, p239, 22p
YALOM, I.D.: Existential Psychotherapy. 1. vyd. New York: Basic Books, 1999.
ZÍTKO, M.: Kompenzační cvičení. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0529-6

Periodika
GOODILL, S. W.: Dance/movement therapy for adults with cystic fibrosis: Pilot data on mood nad adherence. In: Alternative Therapies in Health & Medicine; Jan/Feb2005, Vol. 11 Issue 1, p76-77, 2p
KAVANAUGH, K.: Dance and drama therapies stimulate creativity, enhance patient well-being. In: Brown University Long-Term Care Quality Letter; Published in Volume: 6 Issue 2: March 19, 2009
LANDISCHOVÁ, E.: Program taneční terapie pro mentálně postižené v zařízení Modrý klíč. [online]. [cit. 12.12.2007]. Dostupné na www:
<http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=101829&CAI=2152
ŠOURKOVÁ, R.: Česká asociace taneční a pohybové terapie TANTER. In: Taneční listy, 2003. roč. 40, č. 1-2, s. 46. ISSN 0039-937X


Internetové zdroje
http://www.adta.org/
http://www.expresivniterapie.org http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/tanec/web/pages/zaver.html
http://www.gerontocentrum.cz/ gema/pohyb.php
http://www.medicina.cz/verejne/rubrika.dss?s_rub=113&s_sv=42
http://www.tanter.cz/
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Cílem práce bylo vytvořit a aplikovat taneční modelový program pro seniory a charakterizovat jeho přínos pro jedince nacházející se v období staršího věku, tedy rozmezí 60 ? 90 let.

Organizace práce:
1.Vybrat taneční setkání (kurzy) pro seniory k hospitaci.
2.Oslovit domovy pro seniory s nabídkou uskutečnění tanečně-pohybových hodin pro seniory.
3.Vypracovat a aplikovat pohybově-taneční jednotky v domově pro seniory.
4.Vytvořit anketu pro účastníky tanečně-pohybových hodin a požádali účastníky tanečně-pohybových hodin o její vyplnění.

Časový harmonogram:
září ? říjen 2009 - tvorba projektu diplomové práce
listopad 2009 ? leden 2010 - analýza dokumentů, příprava teoretické části
prosinec 2009 ? únor 2010 - tvorba praktické části (výzkumné části)
březen ? červen 2010 - realizace výzkumného šetření
červenec 2010 - analýza výzkumného šetření, konzultace, návrhy, opravy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The objective of this diploma work was to develop and apply
a dancing-motion programme for seniors and to characterize its benefits for senior individuals aged between 60 and 90.

Methods: Using quantitative and qualitative methods we evaluated the quality of developing a dancing-motion programme for seniors. We used the method of inquiry with the techniques of survey, observation and group interview. The praxix took place in a chosen retirement home during the time period of three months.

Results: The achieved results of my work are described in detail in the result
part of my work and summarized in its discussion part. The results of our research showed that although the developing and the application of the dancing-motion programme was positively evaluated by the probational group, its level of difficulty did not quite suit the seniors' psysical abilities and that is why it was found difficult by them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK