Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Guide de manoeuvre (Éric Tabarly, Luçon: Éditions Le Télégramme, 2008)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Guide de manoeuvre
(Éric Tabarly, Luçon: Éditions Le Télégramme, 2008)
Název v anglickém jazyce: Commented translation: Guide de manoeuvre
(Éric Tabarly, Luçon: Éditions Le Télégramme, 2008)
Klíčová slova: Komentovaný překlad, jachting, překladatelská analýza, metoda překladu, transpozice, modalita, intelektualizace textu, generalizace, koncentrace a diluce
Klíčová slova anglicky: Commented translation, yachting, translation analysis, methods of translation, transposition, modality, intetellectualisation of the text, generalization, concentration and dilution.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Belisová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí – překladu a komentáře. Jedná se o překlad 3 kapitoly francouzské jachtařské příručky Guide de manœuvre. (Vyvázání k nábřeží nebo k jiné lodi, Kotvení a Manévr muž přes palubu). V překladu jsem se pokusila zachovat hlavní funkci originálního textu - informovat a poučit čtenáře.
Druhou částí je komentář k překladu, který se věnuje překladatelské analýze originálního textu, typologie překladatelských problému a metody jejích řešení. V překladatelské analýze popisuji výchozí text z hlediska faktorů, které ovlivňují text. V části, jež se věnuje překladatelským problémům, se zaměřuji na ty, se kterými jsem se při překládání potýkala a jakým způsobem jsem je řešila. V závěru zmiňuji, jaké překladatelské metody jsem použila.
Seznam odborné literatury
Sekundární literatura:
ČECHOVÁ, Marie; KRČMOVÁ, Marie; MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s.
HARTMANNOVÁ, Věra, et al. Pravidla českého pravopisu. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. 351 s.
NOVOTNÝ, František. Za kormidlem nejen na Jadranu. Praha : IFP Publishing&Engineering s.r.o., 2010. 283 s. ISBN 978-80-87383-05-6.
ŠABRŠULA, Jan. Teorie a praxe překladu. 2007. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7368-372-6.
ŠABRŠULA, Jan. Základy francouzské stylistiky. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 109 s. ISBN 978-80-7368-634
Slovníky:
Fin Publishing. Francouzko-český slovník. Olomouc : Fin Publishing, 1997. 1115 s.
Le Nouveau Petit Robert, Paris: Dictionnaires Le Robert – SEJER, 2008. ISBN 978-2-84902-386-0
Le Trésor de la Langue Française [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. Dostupné z WWW: <http://atilf.atilf.fr/>.
VOMÁČKOVÁ, Libuše, et al. Francouzko-český technický slovník. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1978. 935 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK