Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Spiegel Special, Der Kalte Krieg (č.3/2008), kapitola Die Spaltung der Welt, článek Am Abgrund (str. 7-18)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Spiegel Special, Der Kalte Krieg (č.3/2008), kapitola Die Spaltung der Welt, článek Am Abgrund (str. 7-18)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Spiegel Special: Der Kalte Krieg (3rd issue/2008), chapter Die Spaltung der Welt, article Am Amgrund (p. 7-18)
Klíčová slova: (jaderná) válka, jaderné rakety, Západ a Východ, USA, Sovětský svaz
Klíčová slova anglicky: (nuclear) war, nuclear missiles, the West and the East, the USA, the Soviet Union
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Monika Žárská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace Práce je rozdělena na překlad textu originálu a odborný komentář k překladu. Překládaný text je článek „Am Abgrund“ (Nad propastí) ze speciálního vydání německého týdeníku DER SPIEGEL – Geschichte s názvem „Kalter Krieg“ (Studená válka). Samotný text chronologicky popisuje historické mezníky v době studené války a je doplněn dobovými citáty politiků a moderními úvahami a hypotézami historiků. Hlavní myšlenkou článku jsou, jak samotný název napovídá, okamžiky, kdy se lidstvo ocitlo nad propastí jaderné války. Odborný komentář se podrobně zabývá čtyřmi okruhy, a to překladatelskou analýzou, překladatelskými metodami, typologií překladatelských problémů a výrazovými posuny. Cílem komentáře je seznámit čtenáře s translatologickými postupy, metodami, reflektovat překladatelské problémové pasáže a na základě teoretických poznatků dojít ke schůdnému překladatelskému řešení
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2007. 341 s. ISBN 978-80-246-0154-0
GROMOVÁ, E. (2009). Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. 94s. ISBN 978-80-8094-627-2
HELBIG,Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik, ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München : Langenscheidt KG, 2001. 654 s. ISBN 978-3-468-49493-2
Chacón Gil, Pablo; Hrubá, Hana; Králová, Jana; Krbcová, Milada. ¿Fiesta 3!, Metodická příručka. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2004. 124 s. ISBN 80-7238-213-6.
KOLLER, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4.Auflage. Wiesbaden: Quelle und Meyer. 1992. 343 s. ISBN 3-8252-0819-2
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Panorama. 1983. 400 s. ISBN 505-21-825
NEWMARK, Peter. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall International. 1988.292 s. ISBN 0-13-912593-0
NORD, Christiane. Textanalyse und Textanalyse Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktisme Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 3.Auflage. Heidelberg: Groos. 1995. 284 s. ISBN 3-87276-649-X
POPOVIČ, Anron. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran. 1975. 301 s. ISBN
POVEJŠIL, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia.1999. 313 s. ISBN 80-200-0076-3
TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. Praha: Linde. 2003. 143 s. ISBN 80-7201-427-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK