Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tschechen und Deutsche in Aussig an der Elbe im 20. Jahrhundert. Geschichte und historiographische Reflexion.
Název práce v jazyce práce (němčina): Tschechen und Deutsche in Aussig an der Elbe im 20. Jahrhundert. Geschichte und historiographische Reflexion.
Název práce v češtině: Češi a Němci v Ústí nad Labem ve 20. století. Historie a historiografická reflexe.
Název v anglickém jazyce: Czechs and Germans in Ústí nad Labem in the 20th century. History and historiographical reflexion.
Klíčová slova: Češi, Němci, Ústí nad Labem, historie, historiografická reflexe
Klíčová slova anglicky: Czechs, Germans, Ústí nad Labem, history, historiographical reflexion
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2010
Datum zadání: 10.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce pojednává o soužití Čechů a Němců v Ústí nad Labem ve 20. století. V první části práce je pozornost věnována především sociálním a kulturním aspektům česko-německého soužití, tedy spolkům, organizacím a zařízením, jež jsou líčeny na pozadí historických událostí ve zmiňovaném období. Stranou nezůstává ani politický vývoj města a proměny ve složení jeho obyvatelstva od počátků německé kolonizace až do roku 1950. Druhá část se zabývá současnou reflexí česko-německého soužití v regionu, a to zejména na pracovištích místní Univerzity Jana Evangelisty Purkyně či v projektech společnosti Collegium Bohemicum. Je zde také nastíněno, jakým směrem se v tomto městě uchylují česko-německé vztahy.
Seznam odborné literatury
BAHLCKE, Joachim: Země a dynastie: Čechy, Habsburkové a „temno“. - In: Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (Hg.): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha-Litomyšl: Paseka 2001
BAUER, Franz: Doba Přemyslovců, pokřesťaštění a východní osídlení /800-1306/. Politika a hospodářství. - In: Tisíc let česko-německých vztahů. Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Praha: Panevropa 1995.
BOHMANN, Alfred: Die Ausweisung der Sudetendeutschen, dargestellt am Beispiel des Stadt- und Landkreises Aussig. Marburg: Elwert 1955.BOHMANN, Alfred: Das Sudetendeutschtum in Zahlen. München: Sudetendeutscher Rat 1959.
BOHMANN, Alfred: Menschen und Grenzen. Bevölkerung und Nationalitäten in der Tschechoslowakei, Bd.4. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1975.
BRÜGEL, Johann Wolfgang: Češi a Němci 1918-1938. Praha: Nakladatelství Akademia 2006.
CVRK, František: Volby v okrese Ústí nad Labem v letech 1923-1938 a rozbor jejich výsledků, in: Ústecký sborník historický 1985.
KAISER, Vladimír; Kaiserová, Kristina et. al.: Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Město Ústí nad Labem 1995.
KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Toronto: Sixty-Eight Publishers 1989.
LODGMANN, Rudolf: Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper. Eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik. Bd. 3 Aussig. Berlin-Friedenau: Deutscher Kommunal-Verlag 1929.
OHLBAUM, Rudolf: Liberalismus a nacionalismus. Industrializace a sociální otázka. První světová válka /1815-1918/. Politika-hospodářství-společnost. In: Tisíc let česko-německých vztahů. Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Praha: Panevropa 1995.
OKURKA, Tomáš: Úvodem. – In: Okurka, Tomáš (Hg.): Zapomenutí hrdinové. Vergessene Helden. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem 2008.
PROVAZNÍK, Vladimír: Ústí, město nad Labem. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství 1983.
RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Praha: Melantrich 1993.
RADVANOVSKÝ, Zdeněk: Události 31. července 1945 v Ústí nad Labem. In: Kural, Václav et. al. (Hg.): Studie o sudetoněmecké otázce. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 1996.
RADVANOVSKÝ, Zdeněk: Nucené vysídlení a odsun Němců z města a okresu Ústí nad Labem v letech 1945-1946. In: Kural, Václav et. al. (Hg.): Studie o sudetoněmecké otázce. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 1996.
ROGALL, Joachim: Přemyslovci a německá kolonizace. - In: Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (Hg.): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha-Litomyšl: Paseka 2001.
STANĚK, Tomáš: Odsun, nebo vyhnání? In: Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (Hg.): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha-Litomyšl: Paseka 2001.
UMLAUFT, Franz Josef: Geschichte der deutschen Stadt Aussig. Bayreuth: Hilfsverein Aussig 1994.
Archivquellen
Archiv města Ústí nad Labem, Fond Archiv města Ústí nad Labem 1325-1945, Sbírka novin a časopisů města a okresu Ústí nad Labem 1857 – 2001, inv. č. 1099, 1171, 1229.
Archiv města Ústí nad Labem, Fond Archiv města Ústí nad Labem 1325-1945, Fond Archivy spolků města a okresu Ústí nad Labem do r. 1945, inv. č. 985, 1171.
Internetquellen
[CB]: Collegium Bohemicum o.p.s. (Hg.): Výroční zpráva za rok 2006. – In: http://www.collegiumbohemicum.cz/clanky_soubory/soubory/vz_2006.pdf (Zugriff am 18.04.2011).
[CB]: Collegium Bohemicum o.p.s. (Hg.): Výroční zpráva za rok 2008. – In: http://www.collegiumbohemicum.cz/clanky_soubory/soubory/cb_vuurooenuu_zprueva_2008_tisk.pdf (Zugriff am 18.04.2011).
[CB]: Collegium Bohemicum o.p.s. (Hg.): Výroční zpráva za rok 2009. – In: http://www.collegiumbohemicum.cz/clanky_soubory/soubory/cb_vyrocni_zprava_2009_web.pdf (Zugriff am 18.04.2011).
Český rozhlas 3 Vltava, Setkávání. – In: http://www.rozhlas.cz/mozaika/setkavani/_zprava/s-reditelkou-obecne-prospesne-spolecnosti-collegium-bohemikum-blankou-mouralovou-a-koordinatorem-tvorby-sbirek-muzea-dejin-a-kul--807691 (Zugriff am 12.05.2011).
Český rozhlas, Otazníky historie. – In: http://www.radio.cz/cz/rubrika/otazniky/po-nemeckem-kulturnim-dedictvi-v-cesku-leckde-zbyly-jen-diry-do-zeme (Zugriff am 12.05.2011).
Český rozhlas, Zprávy: Sudetští Němci budou mít v Ústí nad Labem stálou expozici - In: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/781518 (Zugriff am 12.05.2011).
KAISEROVÁ, Kristina: Toleranz gegen Intoleranz. – In: http://www.collegiumbohemicum.cz/clanky_soubory/publikace/tolerance_intolerance.pdf (Zugriff am 19. 04. 2011).
[KGER]: Katedra germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem (Hg.): Lehrstuhl für Germanistik. – In: http://kgerff.ujepurkyne.com/data/brozura%20KGER_A5_2010.pdf (Zugriff am 19.04. 2011).
[KGER]: Katedra germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem (Hg.): Obecné informace. – In: http://kgerff.ujepurkyne.com/KGER_obecne.asp (Zugriff am 19.04.2011).[KHI]: Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem (Hg.): Výroční zpráva o činnosti 2010. – In: http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/vz/vz_cinnost2010.pdf (Zugriff am 19.04.2011).
Multimediální expozice Zapomenutí hrdinové. – In: http://www.zapomenutihrdinove.cz/cz_tema.php (Zugriff am 20.04.2011).[SDNC]: Společnost pro dějiny Němců v Čechách (Hg.): Programové prohlášení. – In: http://sdnc.albis-int.cz/ (Zugriff am 18.04.2011).
Tragická místa paměti jednoho regionu. O projektu. – In: http://www.mistapameti.cz/clanek/3-o-projektu/sess_8a7939ca12eb60a0448abe732ff1b4bf/ (Zugriff am 20.04.2011).
[UJEP]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Hg.): Regionální operační program NUTS II Severozápad. – In: http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-verejnost/sluzby-poradenstvi-spoluprace/spoluprace.html (Zugriff am 20.04.2011).
[USGS]: Ústav slovansko-germánských studií (Hg.): Colloquia Ustensia. – In: http://usgs.ujep.cz/Colloquia_Ust.htm (Zugriff am 18.04.2011).
[USGS]: Ústav slovansko-germánských studií (Hg.): Colloquia Ustensia. – In: http://usgs.ujep.cz/Colloquia_ustensia_3.htm (Zugriff am 12.05.2011).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK