Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Jastrauova pouť městem, obraz člověka a města v románu Hærværk Toma Kristensena
Název práce v češtině: Jastrauova pouť městem, obraz člověka a města v románu Hærværk Toma Kristensena
Název v anglickém jazyce: Ole Jastrau´s journey through the city, the image of a man and a city in Tom Kristensen´s novel Hærværk
Klíčová slova: město, poutník, pouť, meziválečná literatura, Hærværk, Tom Kristensen, klíčový román, kodaňský román, modernismus, kritický realismus, symbolismus, moderní velkoměsto, postmetropole, městský román
Klíčová slova anglicky: city, journey, pilgrim, literature between the wars, Hærværk, Havoc, Tom Kristensen, roman à clef, modernism, critical realism, symbolism, modern metropolis, postmetropolis, urban novel
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2010
Datum zadání: 11.03.2011
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je rozbor a interpretace dvou dominantních motivů románu Toma Kristensena Hærværk, kterými jsou pouť hlavní postavy městem a město samotné. Základem práce bude určení vztahu mezi hlavní postavou a městem, dále pak rozbor a interpretace města jako obrazu lidské duše. Posledním analyzovaným motivem bude pouť hlavní postavy městem a určení možných vzorců pohybu. Analýzu motivu města v Kristensenově románu se diplomandka pokusí zařadit do širšího kontextu obrazu města v literatuře první poloviny 20. století a bude se přitom snažit zodpovědět otázku, zdali je deskripci města v tomto románu, tradičně literárními teoretiky řazeném k modernismu, možno interpretovat jako prvek pozdního symbolismu, tedy zdali je obraz města spíše veličinou objektivní, či zda se skutečně jedná především o obraz duše (sjællebillede) v duchu symbolismu.
Hlavní body práce:
1. Obraz města - analýza a interpretace města v románu.
2. Obraz poutníka - analýza a interpretace hlavní postavy románu.
3. Obraz pouti - analýza vztahu mezi městem a hlavní postavou a možných vzorců pohybu hlavní postavy městem.
4. Analýza prvků modernismu a symbolismu v románu.
Seznam odborné literatury
ALTER, Robert. Imagined Cities: Urban Experience and the Language of the Novel. New Haven: Yale University Press, 2005.
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Přeložil Josef Hrdlička. Praha: Malvern, 2009.
BENNETT, Robert. Deconstructing post-WW II New York City: the literature, art, jazz, and architecture of an emerging global capital. London: Routledge, 2002. Str. 69-77.
BRIDGE, Gary and Sophie Watson. „Imagining Cities.“ IN A Companion to The City. Malden: Blackwell Publishing, 2003.
DERDOWSKÁ, Joanna. Kmitavá mozaika - Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
DONALD, James. Imagining the Modern City. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
HEIDEGGER, Martin. „...básnicky bydlí člověk...“ IN Básnicky bydlí člověk. Přeložil Ivan Chvatík. Praha: Oikoymenh,2006.
HODROVÁ, Daniela. Citlivé město: (eseje z mytopoetiky). Praha: Akropolis, 2006.
HUMPÁL, Martin, Helena Kadečková a Viola Parente-Čapková. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006.
JØRGENSEN, Johannes. „Symbolisme.“ 1800-tallets ismer: Romantisme, Realisme, Impressionisme og Symbolisme. Texty uspořádala a vybrala Vibeke A. Pedersen. København: Københavns Universitets Forlag, 2009. Str. 123-127.
JOERGENSEN, John Chr. Dansk Forfatterleksikon: Vaerker. Koebenhavn: Rosinante Forlag, 2001. Str. 144-145.
KIELER, Benedicte a Klaus P. Mortensen. Gads Danske Forfatterleksikon: Litteraturens Stemmer. Koebenhavn: Gads Forlag, 1999. Str. 329-334.
KINGWELL, Mark a Patrick Turmel. Rites of Way: The Politics and Poetics of Public Space. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2009.
KRISTENSEN, Tom. Haervaerk. Viborg: Noerhaven Bogtrykkeri a.s., 1977.
LYNCH, Kevin. Obraz města. Překlad Jaroslav Huťa. Praha: Bova Polygon, 2004.
MITCHELL, P.M. A History of Danish Literature. Copenhagen: Gyldendal, 1957. Str. 233-257.
NORBERG - SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Přeložili Petr Kratochvíl a Petr Halík. Praha: Dokořán, s.r.o., 2010.
SIMMEL, Georg. „The Metropolis and Mental Life.“ Sociology of Georg Simmel. Přeložil a editoval Kurt H. Wolff. Toronto: Collier-Macmillan Canada, 1964. Str. 409-424.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK