Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poloha horní hranice lesa ve Vysoké Asii a její vztah k teplotním poměrům
Název práce v češtině: Poloha horní hranice lesa ve Vysoké Asii a její vztah k teplotním poměrům
Název v anglickém jazyce: Alpine treelines in the High Asia and their relation to temperatures
Klíčová slova: Horní hranice lesa; rozptýlená, ostrá a ostrovní horní hranice lesa, krummholz, sink limitation hypothesis, source limitation hypothesis, nutrient limit hypothesis, uhlíková bilance, nestrukturální sacharidy, regenerace.
Klíčová slova anglicky: Treeline; diffuse, abrupt and island treelines, krummholz, sink limitation hypothesis, source limitation hypothesis, nutrient limit hypothesis, insufficient carbon uptake, non-structural carbohydrates, regeneration.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2010
Datum zadání: 20.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce1. Zpracovat rešerši na téma: (a) přehled hypotéz vysvětlujících vznik horní hranice lesa,? (b) druhy dřevin budující horní hranici lesa ve Vysoké Asii;2. Provést fyzicko-geografickou charakteristiku oblasti zejména s ohledem na klimatické a geologické poměry;3. Provést metaanalýzu studií věnujících se horní hranici lesa ve Vysoké Asii s cílem zjistit nadmořskou výšku a souřadnice polohy horní hranice lesa v daném území a teplotní charakteristiky pro hranici lesa;4. Pomocí Google Earth zjistit maximální polohy horní hranice lesa v ?hluchých? místech a k nim přiřadit teplotní údaje interpolované z databáze CRU Cl;5. Vytvořit databázi maximálních poloh horní hranice lesa ve studovaném území a pro ně platných teplotních charakteristik.
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdrojeMetody: (1) rešerše; (2) na základě literatury identifikovat dobře lokalizované maximální pozice horní hranice lesa a pro ně platné teplotní podmínky; (3) v aplikaci Google Earth systematicky vyhledávat maximální polohy horní hranice lesa (vždy průměr z pěti nejvyšších bodů na území o rozloze řádově 25 km2);(4) zjistit z literatury údaje o vertikálních teplotních gradientech a pomocí nich interpolovat údaje z databáze teplot CRU CL, a to vždy ze 4 sousedních bodů; (5) pro každou identifikovanou maximální pozici zjistit následující charakteristiky: průměrná teplota nejteplejšího měsíce, průměrná teplota vegetačního období, suma efektivních teplot ve vegetačním období a další; (6) pomocí různých statistických charakteristik identifikovat jaký teplotní indikátor má nejnižší variabilitu;
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aims of the work: 1) prepare a search on the topics: (a) a review of the hypotheses, explaining the emergence of the treeline; (b) tree species, creating the treeline in the High Asia; 2) make a physico-geographical characteristics of the climatic and geological conditions of this region; 3) make a meta-analysis of the studies on the treeline in the High Asia in order to determine the altitude and position coordinates of the certain treelines in the area and to determine temperature characteristics of these treelines; 4) using Google Earth to find the maximum positions of the upper treeline in deaf locations and assign the interpolated temperature data from the CCR database Cl; 5) create a database of maximum positions of the treelines and detarmine their temperature characteristics.
Methods, area, data source: (1) search, (2) identifying the well-located position of the maximum treelines and temperature conditions applicable to them on base of the literature, (3) systematical searching of the maximum positions of the upper treelines (always the average of the five highest points on an area of ​​25 km2), (​​4) determination of the vertical temperature gradients from the literature and interpolation of temperature data from the database CRU CL, each point of the 4 neighboring pixels, (5) identifying the following characteristics: average temperature of the warmest month, average temperature of the growing season, a sum of effective temperatures during the growing season etc. for the each treeline (6) indentifying the indicator with the lowest variability with the help of different statistical characteristics of the temperatures;
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK