Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maximální polohy horní hranice lesa v Aplách a jejich vztah k teplotním charakteristikám
Název práce v češtině: Maximální polohy horní hranice lesa v Aplách a jejich vztah k teplotním charakteristikám
Název v anglickém jazyce: The highest Alpine treeline positions in teh Apls and their relation to temperatures
Klíčová slova: horní hranice lesa, typy hranice lesa, teplotní omezení růstu, Alpy, biogeografie, nedostatečná uhlíková bilance, vegetační stupňovitost
Klíčová slova anglicky: treeline, types of treeline, the growth limitation hypothesis, the Alps, biogeography, insufficient carbon uptake, vegetation zonation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2014
Datum zadání: 29.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Již mnoho let se vědci po celém světě zabývají přechodem stromových forem dřevin ke keříčkové a travnatobylinné vegetaci na gradientu nadmořské výšky v ekotonu horní hranice lesa (HHL). Hlavní faktor, který z ekofyziologického hlediska určuje vznik HHL, se dnes jeví nedostatečné zabudování asimilátů vzniklých fotosyntézou do buněčných struktur a omezený růst buněk a pletiv díky nízkým teplotám vegetačního období. Důležitou roli v ekotonu HHL hraje i zeměpisná šířka a kontinentalita, s jejíž rostoucí mírou stoupá vegetační stupňovitost a poloha HHL. Podle tvaru přechodové zóny rozlišujeme rozptýlené, ostré a ostrovní horní hranice lesa a hranice lesa s klečovou formou dřevin. Teorie omezení růstu se považuje za nejpravděpodobnější a nejvěrohodnější hypotézu a příčinu utváření horní hranice lesa, ve které nízké teploty způsobují její formování. V této práci byly zjištěny vhodné indikátory, spojující polohy horních hranic lesa v regionu Alp. Výsledky byly srovnány se světovými výzkumy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
For many years, scientists around the world deal with the transition of tree forms of woody speacies to heathland and grassland vegetation in altitudinal gradient in treeline ecotone. The main factor that determines the ecophysiological terms of origin of treeline ecotone now seems to be inadequate building of assimilates incurred from photosynthesis to cellular structures and limited growth of cells and tissues due to the low temperatures of the growing period. There is important role of latitude and continentality with its increasing rate vegetation zonation rises. According to the shape of the transition zone we distinguish diffused, sharp and island treeline and mugo pine treeline. The Growth Limitation hypothesis is considered the most likely and the most trustworthy hypothesis and the cause of formation of treeline in which the low temperature causes its formation. This paper discussed suitable indicators connecting the position of the treeline in the Alps region. The results were compared with global research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK