Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje adolescentů s tělesným a kombinovaným postižením k otázkám partnerského soužití a rodičovství
Název práce v češtině: Postoje adolescentů s tělesným a kombinovaným postižením
k otázkám partnerského soužití a rodičovství
Název v anglickém jazyce: Positions of physically handicapped adolescents towards the matter
of partnership and parentage
Klíčová slova: Partnerské vztahy, sexualita, rodičovství, tělesné postižení, adolescence, dospívání.
Klíčová slova anglicky: Partnership, sexuality, parenthood, physical disability, adolescence, growing up.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.07.2010
Datum zadání: 28.03.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše zdrojů o partnerském životě a rodičovství.

2. Identifikace rozdílů mezi skupinou dospívajících jedinců s tělesným postižením a skupinou jejich vrstevníků bez postižení.

3. Vlastní výzkumná sonda - dotazníkové šetření u skupin adolescentů intaktní populace a dospívajících s tělesným postižením.

4. Doporučení a závěry.
Seznam odborné literatury
1. Helus, Z.: Osobnost a její vývoj. Praha: UK- Pedf 2008. ISBN 80-7290-125-7

2. Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: Nakl.
H+H 2001. ISBN 80-86022-92-7

3. Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-174-3

4. Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-829-5

5. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 2008. ISBN
978-80-7367-414-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK