Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Přípustnost souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle české právní úpravy
Název práce v češtině: Přípustnost souběžného výkonu cizího občanství vedle českého
podle české právní úpravy
Název v anglickém jazyce: The Permissibility of concurrent Existence of a Foreign
Nationality and the Czech Nationality According to the
Czech Legal Rules
Klíčová slova: Dvojí občanství, státní občanství, mezinárodní právo
Klíčová slova anglicky: Dual nationality, state nationality, international law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2010
Datum zadání: 14.07.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Práce obsahuje komentovaný přehled vývoje české právní úpravy státního občanství od roku 1811 po rok 2010. Zvláštní důraz je kladen na přípustnost legálního výkonu cizího občanství vedle českého podle právní úpravy platné na území českých zemí v jednotlivých historických obdobích (rakousko-uherském, prvorepublikovém, za komunistického režimu a po roce 1990). Součástí práce je také expozice do obecné problematiky státního a dvojího občanství. Hlavním výstupem je jmenování situací, ve kterých je výkon vícenásobného občanství podle současné právní úpravy přípustný a legální.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper includes a commented summary of development of the Czech legal regulation of state nationality from 1811 to 2010. Special emphasis is placed on permissibility of legal existence of foreign nationality beside the Czech nationality according to legal regulation applicable in the territory of the Czech countries in the respective historic eras (during the Austro-Hungarian monarchy, during the First Republic, under the communist regime and after the year 1990). The paper also includes an overview of general issues of state and dual nationality. The main output is listing the situations in which the existence of dual nationality according to the current legal regulation is permissible and legal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK