Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pravicový extremismus a radikalismus v České republice - ústavněprávní aspekty
Název práce v češtině: Pravicový extremismus a radikalismus v České republice - ústavněprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: Rightist extremism and radicalism in the Czech Republic - constitutional law aspekts
Klíčová slova: pravicový extremismus, radikalismus, ústavní právo, lidská důstojnost, demokracie, neonacisté
Klíčová slova anglicky: rightlist extremism, radicalism, constitutional law, human dignity, democracy, neonazists
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2010
Datum zadání: 02.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 12:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je popis aktivit vybraných československých a
českých politických stran a hnutí s prvky pravicového extremismu od vzniku
Československé republiky do roku 1945 a od roku 1989 do současnosti. Dále analyzuji
možnost narušování stability demokratické společnosti jejich činností a zkoumám
právní nástroje, které demokratická společnost k obraně této stability poskytuje. Po
přečtení mé práce by měl mít čtenář možnost uceleného pohledu na tuto problematiku a
přehledného srovnání vývoje pravicového extremismu a jeho důsledků v minulosti i
současnosti. Zdrojem mi při práci byl ústavní pořádek České republiky, zejména Ústava
České republiky a Listina základních práv a svobod, zákony a judikatura. Cenným
zdrojem byla i historická a právní literatura, manuály a metodické pokyny veřejné
správy. K popisu některých pravicově extremistických subjektů jsem čerpala i z jejich
vlastních publikačních aktivit, převážně internetových zdrojů.
Práci jsem rozdělila do dvou částí, z nichž v první se převážně zabývám historií
pravicového extremismu v Československu a v druhé pravicovým extremismem
současnosti. V úvodu a ve druhé kapitole pracuji s pojmem pravicového extremismu a s
výčtem právních nástrojů, které právo České republiky poskytuje k boji s ním.
Historická část ve třetí kapitole je strukturována do podkapitol zabývajících se vznikem
pravicového extremismu, jeho vlivem na politiku a zákonodárství a to jak v období
před, tak pomnichovském i v období zřízení protektorátu Čechy a Morava. Ve druhé
části se ve čtvrté kapitole zabývám ústavním vývojem po roce 1989 a konfliktem
trestního práva s pravicovým extremismem. V kapitole páté aktivitami extremistických
subjektů a jejich konfliktem s jednotlivými ustanoveními Ústavy České republiky,
Listiny základních práv a svobod a zákonů a způsoby postupu veřejné správy a soudů
v jednotlivých případech. V závěru konfrontuji úspěšnost aplikace právních nástrojů
s hodnocením a doporučením Evropské komise pro lidská práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis is description of activities of selected Czechoslovak
and Czech political parties and movements with elements of right-wing extremism since
the establishment of Czechoslovakia until 1945 and from 1989 to the present. More
over I analyze the possibility of intrusion of democratic stability by activities of these
subjects and examine legal instruments held by the society, to defend democracy.
Reading my work, the reader should have complete view on this issue and clear
comparison of right-wing extremism and its consequences in the past and present.
Source of my work is the constitutional order of the Czech Republic, in particular the
Czech Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, laws and
jurisprudence. A valuable source was also historical and legal literature, manuals and
guidelines of the public administration. Describing of some right-wing extremist
entities, I have used their own publishing activities, primarily Internet resources.
The work is divided into two parts, of which the first mainly deals with the
history of right-wing extremism in Czechoslovakia and the other with right-wing
extremism today. In the introduction, and the second chapter, I work with the term of
right-wing extremism and a list of legal instruments which law of Czech Republic
provides, for the fight with it. The historical part in the fourth chapter is divided into
subheads dealing with inception of right-wing extremism, its influence on policy and
legislation, both in the pre and post-Munich period and the establishment of protectorate
of Bohemia and Moravia. In the second part, the fourth chapter deals with the
constitutional changes of 1989 and the conflict of criminal law with right-wing
extremism. The fifth chapter with activities of extremist organizations and their conflict
with the various provisions of the Constitution of the Czech Republic, the Charter of
Fundamental Rights and Freedoms and the laws and practices of public administration
and courts in individual cases. In the ending I confront success of application of these
tools to the evaluation and recommendation of the European Commission of Human
Rights.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK