Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza zakládání a vedení útoku na MS 2010
Název práce v češtině: Analýza zakládání a vedení útoku na MS 2010
Název v anglickém jazyce: Attack founding and Attack leading analysis - 2010 FIFA World Cup
Klíčová slova: Mistrovství světa 2010, fotbal, typ a založení útoků, Anglie, Mexiko, kvantitativní analýza, komparace
Klíčová slova anglicky: The 2010 FIFA World Cup, football, types and founding of attacks, England, Mexico, quantitative analysis, comparison
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Tištěné zdroje

1) BANGSBOO, J., PEITERSEN, B. Offensive soccer tactics, United States:
Human Kinetics. 2004, 210 s. ISBN: 0-7360-0309-6

2) BANGSBOO, J., PEITERSEN, B. Soccer systems & strategies, United States:
Human Kinetics, 2000. 132 s. ISBN: 0-7360-0300-2

3) BOKŠA, M., MENDLÍK, J. Střelba v kopané. Praha: Olympia, 1989

4) BUZEK, M. et al. Trenér fotbalu „A“ UEFA licence, Praha: Olympia, 2007.
324 s. ISBN: 978-80-7376-032-8

5) HENDL, J., Kvalitativní výzkum. Praha, Portál: 2008. 408 s. ISBN: 978-80-
7367-485-4

6) HŘEBÍK, J., Rozhovor s trenérskou osobností. Fotbal a trénink. č. 2, str. 6-7, 2001.

7) CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

8) KOLLATH, E. Fotbal technika a taktika hry. Praha: Grada Publishing a.s.,
2006. ISBN 80-247-1336-5

9) LUCCHESI, M. Attacking Soccer: a tactical analysis. Spring City: Reedswain
Publishing, 2001. 217 s. ISBN: 1-890946-71-0.

10) MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2.

11) NAVARA, M., BUZEK, M., ONDŘEJ, O. Kopaná (teorie a didaktika) Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 184 s.


12)TÁBORSKÝ, F. et al. Základy teorie sportovních her, Praha: Univerzita Karlova,
2007. 130 s. ISBN: 80-86317-48-X

13)VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ UEFA licence Praha: Olympia, 2005. 264 s.
ISBN:80-7033-921-7

Elektronické zdroje
14)Fotbalisté Mexika [online]. [cit. 2011 – 06 – 15].Dostupný z http://wiki.aktualne.centrum.cz/msfotbal/mexiko/
15)Fotbalisté Anglie [online].[cit. 2011 – 06 – 15]. Dostupný z http://wiki.aktualne.centrum.cz/msfotbal/anglie/
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je provést kvantitativní komparaci úspěšných útoků u týmů Anglie a Mexiko, které jsou zakončené střelou nebo finální přihrávkou a to pomocí grafického vyjádření. Následně bude provedeno vyhodnocení daných ukazatelů, které nám poskytl podrobný rozbor jednotlivých útoků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The primary objective of this thesis is to implement quantitative comparison of effectual attacks which were finished with a shot or a final pass. We are going to compare English and Mexican teams to show the attacks graphically and, consequently, to evaluate the aims in view, which were provided thanks to our detailed study of every single attack.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK