Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sponzoring v rámci pořádání mezinárodní soutěže v moderní gymnastice
Název práce v češtině: Sponzoring v rámci pořádání mezinárodní soutěže v moderní gymnastice
Název v anglickém jazyce: Sponzoring for rhythmic gymnastics international competition
Klíčová slova: Sponzoring, sponzorský balíček, sponzorská smlouva, nabídkový list, sportovní reklama
Klíčová slova anglicky: Sponzoring, sponzor packet, sponzor contract, sports advertisment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Iveta Holá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2010
Datum zadání: 08.04.2011
Datum a čas obhajoby: 10.05.2011 11:10
Místo konání obhajoby: katedra Managementu tělesné výchovy a sportu
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2011
Oponenti: ing. Klára Jindřichová
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Dílčí úkoly práce:
• Teoreticky popsat a vysvětlit pojmy související s tématem.
• Popsat metodologické metody použité v práci.
• Představit moderní gymnastiku.
• Podat informace o klubu a mezinárodním závodě.
• Na základě SWOT analýzy určit silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení pořádajícího
klubu, mezinárodní soutěže a moderní gymnastiky jako sportu.
• Popsat a analyzovat současnou nabídku pro sponzory.
• Interview s mediálními partnery, manažerkou a ekonomem závodu Chodov Cup.
• Na základě získaných informací a poznatků z rozhovorů sestavit nové, pro sponzory
atraktivnější, sponzorské balíčky.
Seznam odborné literatury
BRUHN, M., MUSSLER, D. Sponsoringfibel. Deutscher Sportbund. Frankfurt am Main: Deutscher Sportbund, 1991. ISBN 3-89152-144-8.
CAYWOOD, C. L. Public relations. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-886-4.
ČADILOVÁ, K. Sponzorství v knihovnách. 1. vydání. Praha: Národní knihovna v Praze, 1995. ISBN 80-7050-191-X.
ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vydání. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-150-9.
ČÁSLAVOVÁ, E. Management sport. 1. vydání. Praha: East West Publishing Company a East Publishing, 2000. ISBN 80-7219-010-5.
FREY, P. Marketingová komunikace. 2. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
KOTELR, P. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
KOTLER, P. – KELLER, K. L. Marketing management. (12. přepracované vydání). 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247- 1359-5.
MASTERMAN, G. Sponzorship – for a return on investment. 1st edition. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 13:978-0-7506-8640-2.
MIKŠOVSKÁ, K. Sponzoring Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou. Praha, 2009. 74 s. Bakalářská práce na Fakultě tělesný výchovy a sportu na katedře Management sportu. Vedoucí práce Ing. Petr Malecha.
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vydání. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
MULLIN, B. J., HARDY, S., SUTTON, W. A. Sport Marketing. 1st edition. Champaign: Human Kinetics, 2000, ISBN 0-88011-877-6.
NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1. vydání. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-68-4.

Elektronické publikace
Český svaz moderní gymnastiky [online]. Aktualizováno dne 11. 7. 2010. Dostupné z < http://www.csmg.cz/>.
Federation Internationale de Gymnastique [online]. Aktualizováno dne 22. 2. 2011. Dostupné z <http://www.fig-gymnastics.com/>.
HENDL, J. – BLAHUŠ, P. Návrh projektu závěrečné práce. [online] aktualizováno dne 6. 4. 2010. Dostupné z <http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/index1.htm>.
TJ JM Chodov [online]. Aktualizováno dne 5. 3. 2011. Dostupné z
< http://www.tjjmchodov.cz/gymnastika/web/html/news.php>.

Předběžná náplň práce
Cílem práce je na základě analýzy současného stavu sponzoringu navrhnout nové sponzorské balíčky pro potenciální partnery mezinárodní soutěže v moderní gymnastice Chodov Cup s ohledem na možnosti propagace daného sportovního klubu TJ JM Chodov.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objektive of this work is to analyze the current searching of sponzors, to suggest and create a new offers for possible sponzors suitable for the international competition in rhytmic gymnastics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK