Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv dvouměsíčního redukčního pohybového programu na změnu tukové složky u obézních jedinců.
Název práce v češtině: Vliv dvouměsíčního redukčního pohybového programu na změnu tukové složky
u obézních jedinců.
Název v anglickém jazyce: The effect of a two-month reducing and exercise training programme
on the change of body fat of adults.
Klíčová slova: tělesný tuk, %tuku Pařízková, %tuku Deurenberg, BIA, BMI
Klíčová slova anglicky: body fat, %fat Pařízková, %fat Deurenberg, BIA, BMI
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Blanka Vacková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bylo zhodnocení dvouměsíčního pohybového redukčního programu na základě stanovení změn množství tělesného tuku u klientů fitcentra. Studie se zúčastnilo celkem 61 osob v poměru 29 mužů a 32 žen. Využito bylo základních antropometrických metod - kaliperační metoda a výpočet procenta tělesného tuku podle Pařízkové, bioelektrická impedance (BIA), výpočet procenta tělesného tuku podle Deurenberga a BMI. Studie předpokládala úspěšnost redukčního programu (snížení tělesné hmotnosti, množství tělesného tuku a hodnoty BMI u všech jedinců zkoumaného souboru), možnost využití regresivních rovnic stanovující procento tělesného tuku v podmínkách fitcentra, zlepšení fyzické a psychické pohody klientů a zvýšení motivace k další sportovní aktivitě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of my thesis was evaluate the two-month motion reduction program by determining changes in body fat of fitness clients. The study included a total of 61 persons from that 29 men and 32 women. Used were basic anthropometric methods - calliperation method and calculation of percent body fat according to Pařízková, bioelectric impedance BIA, calculating the percentage of body fat according to Deurenberg and BMI. The study foresees reduction program success (reduction in body weight, body fat and BMI values for all participants of the investigation file), the possibility of using regression equations establishing the percentage of body fat in terms of fitness, improvement of physical and mental well-being of clients and increasing the motivation for the next sport activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK