Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritéria pro porovnávání sportu a umění
Název práce v češtině: Kritéria pro porovnávání sportu a umění
Název v anglickém jazyce: Criteria for comparison of sport and art
Klíčová slova: Sport, umění, vizuální kultura, kalokagathia, olympismus, kult těla
Klíčová slova anglicky: Sport, art, visual culture, kalokagathia, Olympism, the cult of the body
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2013
Datum zadání: 24.09.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS H106
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Oponenti: doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Parry, J. Sport, Art and the Aesthetic. Sport Science Review, 12, 1989, pp. 15-20.
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce zkoumá hranice mezi sportem a uměním. V práci se autorka zabývá tím, co mají sport a umění společného a kde se mohou setkávat. Dále se snaží pojmenovat rozdíly mezi sporty s estetickou stránkou a sporty „výkonnostní“. Při mapování dané problematiky jsou použity konkrétní příklady z oblasti vizuální kultury a sportu. V diplomové práci se autorka snaží postihnout společné prvky sportu s estetickými prvky a vizuálního umění se sportovními prvky. V mnoha případech se může sportovní výkon v umění stát nosným prvkem a naopak v některých sportech jsou důležité estetické účinky. Při podrobnějším zkoumání se autorka zaměřuje na oblast Nového cirkusu, kde se potkávají složky estetické společně s náročnými fyzickými výkony.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK