Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Právní úprava odpadového hospodářství v České republice
Název práce v češtině: Právní úprava odpadového hospodářství v České republice
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of waste management in the Czech Republic
Klíčová slova: odpad, odpadové hospodářství, poplatky
Klíčová slova anglicky: waste, waste management, charges
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 02.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2011
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je rozdělena do 8 kapitol, ve kterých jsou rozebrány nejdůležitější aspekty práva nakládání s odpady na území ČR. V úvodní kapitole je odůvodněno, proč je odpadové hospodářství stěžejní a proč je třeba tomuto oboru věnovat pozornost. Ve druhé kapitole je rozebráno odpadové hospodářství z pohledu národního hospodářství a je zde tento obor definován. Prameny práva v dané oblasti se zabývá kapitola třetí, ve které je mimo jiné rozebrána právní závaznost norem, ve kterých je stanoveno velké množství technických detailů. Hlavním pramenem pro tuto práci je přirozeně zákon o odpadech, ale v kapitole je uvedena celá řada dalších mezinárodních smluv, evropských směrnic a nařízení, zákonů a vyhlášek vztahujících se k této problematice.
Pojmem a kategorizací odpadu se zabývá kapitola čtvrtá. V rámci této kapitoly je rozebrán případ Paul Van de Walle a další versus Texaco Belgium SA, ve kterém Evropský soudní dvůr rozhodoval o definici pojmu odpad. V rámci kapitoly je uvedena i komparace českého znění směrnice o odpadech se zněním anglickým a německým. Pro účely této práce je stěžejní kapitola pátá, ve které jsou rozebrány povinnosti související s odpadovým hospodářstvím. V první části kapitoly jsou rozebrány povinnosti obecné, ve druhé části jsou následně rozebrány povinnosti zvláštní dotýkající se různých subjektů. Kterými je výrobce, původce a oprávněná osoba. Jelikož povinnosti vztahující se na oprávněnou osobu jsou dosti diferenciované dle jednotlivých činností, tak je tato část rozdělena na další podkapitoly dle jednotlivých činností, jako je například skládkování nebo přeprava odpadů.
Kapitola šestá je věnována ekonomickým nástrojům, zejména poplatkům spojených s odkládáním odpadu. V historickém exkursu je uvedeno, jak se poplatky na našem území vyvíjely, a v části věnované motivační složce naopak uvedeno, jakým směrem se pravděpodobně budou dále vyvíjet. V závěru této kapitoly jsou rozebrány sankce, které je možno dle zákona o odpadech uložit. Sedmá kapitola je věnována právní úpravě v sousedních zemích. Tato úprava je již naznačena jen orientačně a jsou zde hlavně vypíchnuty největší problémy, se kterými se dané země setkávají v praxi. V závěrečné osmé kapitole je ze subjektivního pohledu uvedeno, jakým směrem by se problematika odpadového hospodářství měla v ČR ubírat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of the thesis is to demonstrate the most important waste management principles in the Czech Republic and in the other European countries. The thesis is divided into 8 chapters. The first chapter deals with a general introduction concerning the topic. It indicates global situation and undesirable influences of deficiencies in the waste management on condition of world seas and oceans. The second chapter considers the waste management as a branch of science activity. This branch was established in 1980s in west European countries, however, 10 years later also in the Czech Republic. The first Parliament Act on the waste management in Czechoslovakia was created in 1991. There were some mistakes and dubiousness in the Act and it was necessary to put them aside before joining the European Union in 2004. Before 2004, this Act had been changed completely two times. The Act of Czech Parliament 185/2001 Sb. went into force on 1st January 2002. Since then, it has been novelized many times according to the European law and is currently responding to the European directives.
The third chapter mentions some other acts which are connected with the waste management in the Czech Republic. On the top of them stands the Constitution of the Czech Republic 1/1993 Sb. and the Bill of the General Rights and Freedoms 2/1993 Sb. The thesis also remembers the new Criminal Code, since the article 298 determines penalties for braking law of the wastes management. The fourth chapter is about the terms, mainly concerning the waste. This term can be divided into two points of view – subjectivist and objectives. The first theory determines the waste as any substance or object in the categories set out in the Annex I of the Waste Management Act which the holder discards or intends to discard. On the other hand, the second theory is based on the duty. Waste is any substance which the holder is required to discard.
The subsequent fifth chapter talks about the domestic material consumption in the Czech Republic. Total amount of the waste had decreased from 300, 4 million tonnes in 1990 to 200,7 million tonnes in 2007. Unfortunately, this number has risen in recent years. The proportion of the waste separation in the Czech Republic is on the same level as in the other developed countries, but of course there is always space for improvement. Next part of the thesis is about waste handling. There, one can read about advantages and disadvantages of different procedures. The second part of the chapter deals with the waste disposal. The main stress is given to combustion of the waste in waste incineration plant and the waste disposal.
The sixth chapter points out the structure of charges in our country. There is some information on comparison with other countries and some tips what can possibly be implemented into the Czech legal system. The following chapter (number seven) explains the situation concerning the waste management in the neighbouring countries. The conclusion of this thesis is talking about general pyramid of the waste management which needs to be full filed. The prevention of the waste production must be on the first place. Second idea is that waste utilization must be favoured before its disposal. The chapter also mentions the importance of education in all society, because it is necessary to sort the waste.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK