Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Novokřtěnci v habsburské monarchii
Název práce v češtině: Novokřtěnci v habsburské monarchii
Název v anglickém jazyce: Anabaptists in the Habsburg Monarchy
Klíčová slova: novokřtěnci, radikální reformace, raný novověk, habsburská monarchie, jižní Čechy
Klíčová slova anglicky: Anabaptists, the Radical Reformation, the early modern period, the Habsburg Monarchy, South Bohemia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 14.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami hnutí novokřtěnců zejména v první polovině 16. století. Zachycuje náboženský a společenský život hnutí včetně rozdílů mezi jednotlivými komunitami novokřtěnců. Zvláštní pozornost je ve vlastních kapitolách věnována komunitám v habsburské monarchii, a to především v historických Českých zemích. Práce obsahuje taktéž krátké biografie významných členů hnutí.
Seznam odborné literatury
Nevydané prameny:
Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec.

Vydané prameny:
BŘEZAN, Václav, Životy posledních Rožmberků, sv. II., Praha: Svoboda, 1985.
Early Anabaptist Spirituality: Selected Writings, New York: Paulist, 1994.

Sněmy české: Od léta 1526 až po naši dobu, sv. I., 1526-1545, Praha: Královský český archiv zemský, 1877.
Spiritual and Anabaptist Writers: Documents Illustrative of the Radical Reformation, London: SCM, 1957.

Odborná literatura:
BAYLOR, Michael G., The Radical Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
BECKOVSKÝ, Jan F., Poselkyně starých příběhů českých, díl 2., 1526-1715, sv. 1., 1526-1607, Praha: Stýblo, 1879.
BENDER, Harold S., Conrad Grebel, the Founder of Swiss Anabaptism, in: Church History, Vol. 7, No. 2, 1938, s. 157-178.
BRAGHT, Thieleman J. van, The Bloody Theater or Martyrs Mirror of the Defenseless Christians Who Baptized Only upon Confession of Faith, and Who Suffered and Died for the Testimony of Jesus, Their Saviour, from the Time of Christ to the Year A.D. 1660, Lampeter: David Miller, 1837.
CANER, Emir, Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací, in: RegioM 2005: sborník Regionálního muzea v Mikulově, Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2005, s. 88-115.
CARNEY, Jo E., Renaissance and Reformation, 1500-1620: A Biographical Dictionary, Westport: Greenwood Press, 2001.
ESTEP, William R., Příběh křtěnců: Radikálové evropské reformace, Praha: Bratrská jednota baptistů, 1991.
ESTEP, William R., The Anabaptist Story: An Introduction to Sixteen-Century Anabaptism, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1996.
FINGER, Thomas N., A Contemporary Anabaptist Theology: Biblical, Historical, Constructive, Westmont: IVP Academic, 2004.
HERSHBERGER, Guy F., The Recovery of the Anabaptist Vision: A Sixtieth Anniversary Tribute to Harold S. Bender, Paris: Baptist Standard Bearer, 2001.
HOLMES, David L., A Brief History of the Episcopal Church: With a Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Quest for an Annulment of Henry VIII, Harrisburg: Trinity Press International, 1993.
KAMENÍČEK, František, Zemské sněmy a sjezdy moravské: Jejich složení, obor působnosti a význam, od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526-1628), díl 3., Brno: Zemský výbor markrabství moravského, 1905.
KOVÁŘ, Milan, Novokřtěnci na dominiu pánů z Hradce, in: Opera historica 6, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998, s. 387-400.
LOEWEN, Harry, Luther and the Radicals: Another Look at Some Aspects of the Struggle Between Luther and the Radical Reformers, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1974.
LOCHER, Gottfried W., The Change in the Understanding of Zwingli in Recent Research, in: Church History, Vol. 34, No. 1, 1965, s. 3-23.
MABRY, Eddie, Balthasar Hubmaier’s Doctrine of the Church, Lanham: University Press of America, 1994.
MAUR, Eduard, Tomáš Müntzer, Praha: Karolinum, 1993.
MOLNÁR, Amedeo, Na rozhraní věků: Cesty reformace, Praha: Kalich, 2007.
MRŠTÍK, Josef, Bývalý Paulánský klášter nejsvětější Trojice u Nové Bystřice, Tábor: J. Mrštík, 1883.
NOLL, Mark A., Confessions and Catechisms of the Reformation, Vancouver: Regent College Publishing, 2004.
PAJER, Jiří, Studie o novokřtěncích, Strážnice: Etnos, 2006.
PÁNEK, Jaroslav, Moravští novokřtěnci: Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů, in: Český časopis historický, roč. 92, č. 2, 1994, s. 242-255.
ROTH, John D.; STAYER, James M., A Companion to Anabaptism and Spiritualism, 1521-1700, Leiden/Boston: Brill, 2007.
SNYDER, C. Arnold; HUEBERT HECHT, Linda A., Profiles of Anabaptist Women: Sixteenth-Century Reforming Pioneers, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1996.
STAYER, James M., Anabaptists and the Sword, Lawrence: Coronado Press, 1976.
STAYER, James M., The German Peasants’ War and Anabaptist Community of Goods, Montreal: McGill-Qeenn’s University Press, 1991.
TEPLÝ, František, O posledních novokřtěncích v jižních Čechách, in: Časopis Společnosti přátel starožitností českých, roč. 38, č. 4, 1930, s. 95-102.
VLNAS, Vít, Novokřtěnci v Münsteru, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
WILLIAMS, George H., The Radical Reformation, Philadelphia: Westminster Press, 1962.
WINTER, Zikmund, Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913.
WINTER, Zikmund, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa, 1909.
WINTER, Zikmund, Život církevní v Čechách: Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století, sv. 1., Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895.
ZEMEK, Metoděj, Pokrokové prvky jihomoravských habánů, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník 15, Brno: Musejní spolek, 1979, s. 164-182.
ZEMEK, Metoděj, Sociální struktura habánů na jižní Moravě, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník 20, Brno: Musejní spolek, 1981, s. 122-147.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK