Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Zdomácnění" vědecko-technické revoluce v Československu: inovace v české kuchyni a výživě 50. a 60. let 20. století
Název práce v češtině: "Zdomácnění" vědecko-technické revoluce v Československu: inovace v české kuchyni a výživě 50. a 60. let 20. století
Název v anglickém jazyce: "Domesticating" the Scientific-Technological Revolution in Czechoslovakia: Inovation in the Czech Kitchen and Alimentation in the 1950s and 1960s
Klíčová slova: Československo – 50. léta – 60. léta – dvacáté století – sociální a kulturní dějiny – stravování – výživa – domácnost – kuchyně – vědecko-technická revoluce – Sovětský svaz – Spojené státy americké – studená válka – socialismus – legitimizace
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia – Fifties – Sixties – Twentieth century – Social and cultural history – alimentation – nutrition – household – kitchen – Scientific-technological revolution – Soviet Union – United States of America – Cold War – socialism – legitimization
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude analýza „zdomácnění“ vědecko-technické revoluce a nejvýznamnější proměny alimentárního chování v české společnosti v padesátých a šedesátých letech 20. století. Práce se bude soustředit na proměny vybavení kuchyní, představy o žádoucích životních standardech a jejich významu pro legitimizaci post-stalinského uspořádání.
Nejdříve bude zapotřebí rekonstruovat kontext změn režimu a ideologických vzorců v polovině 50. let – zvýšený důraz na kvalitu životního stylu, rozvoj bytové výstavby, architektury a designu, které měly napomoci překonat potíže stalinského utopismu.
Odtud se otvírá průhled do každodenní sféry, do „zdomácnění“ vědeckotechnické revoluce: na (a) racionalizaci a mechanizaci práce v domácnosti, (b) důraz na hygienu a výživu, (c) na kvalitu uchovávání a přípravy potravin, (d) proměnu složení potravy (více masa a zdravější výživu), (e) „objev“ vitamínů, enzymů, minerálů atd., (f) náběhy na konzumní způsob života, (g) rozvoj nauk o vedení domácnosti, (h) obraz ženy a její postavení v rámci domácnosti atd.
Práce prozkoumá nejen strukturální změny, k nimž docházelo (přístup k potravinám a jeho možnou demokratizaci), ale zejména jejich ideologické aspekty – zejména místa, kde příslib kvalitnějšího života mohl (či nesl intenci) zesilovat působení nových ideologických vzorců. Zejména zde bude vhodné prozkoumat vztah mezi příslibem zkvalitnění životního standardu a představou blízkého přechodu ke komunistické společnosti (souběh nebo diskrepance).
V závěru se autorce otevře možnost srovnání se situací v Sovětském svazu a ve Spojených státech amerických (kvalitou kuchyní apod.), zhodnocení možností a mezí v prosazování konzumu (ve sféře vybavení kuchyně, alimentárních návycích atd.) a jeho významu pro (de)stabilizaci komunistické diktatury v Československu 50. a 60. let.
Seznam odborné literatury
Výživa lidu. Časopis vydávaný Společností pro racionální výživu. Praha: Avicenum, 1946-1994.
Naše domácnost. List pro výchovu a vedení domácího hospodářství. Tiskový orgán Ústředí českých hospodyň, později Studijního a zkušebního ústavu Československého svazu žen. Vydáván v letech 1948 – 1952, pokračovatelem časopis Vlasta.

FRANC, Martin: Řasy nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Výzkumné centrum pro dějiny vědy – Scriptorium, Praha 2003.
FRANC, Martin: Tloustnout znamená stárnout. Hubnutí a politika v Československu 50. a 60. let 20. století. Dějiny a současnost 27, 2005, č. 7, s. 34–37.
JAKUBEC, Ivan – JINDRA, Zdeněk: Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Karolinum, Praha 2006.
KALINOVÁ, Lenka a kol.: Lidský potenciál v podmínkách přestavby. Svoboda, Praha 1989.
KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Academia, Praha 2007.
KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948–1953, 2. část. Zakladatelské období komunistického režimu. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991.
KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968. Doplněk, Brno 2000.
KAPLAN, Karel: Proměny české společnosti 1948–1960. Část 1. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007.
KNAP, Jaroslav: Kofola v historii a současnosti. Vlastivědné listy, roč. 2004, č. 1, s. 27.
MACURA, Vladimír: Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře. Academia, Praha 2008.
PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2008.
PRŮCHA, Václav: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Doplněk, Brno 2009.
RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. FF UK, Praha 2010.
SZOBI, Pavel: Hospodářský vývoj v českých zemích v období 1945–1992, in: JAKUBEC, Ivan a kol.: Hospodářský vývoj v českých zemích v období 1848–1992. Oeconomica, Praha 2008, s. 198–267.

BUCHLI, Victor: An Archaeology of Socialism. Berg, Oxford 1999.
CROWLEY, David – REID, Susan E.: Socialist Spaces: Sites of Everday Life in the Eastern Bloc. In: CROWLEY, David – REID, Susan E.: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. Berg, Oxford 2002, s. 1–22.
CROWLEY, David – REID, Susan E.: Style and socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Berg, Oxford 2000.
ILIC, Melanie – SMITH, Jeremy: Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev. Routledge, London – New York 2011.
REID, Susan E.: Cold War in the Kitchen. Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khruschev. Slavic Review 61, 2002 (2), s. 212–252.
REID, Susan E.: The Meaning of Home: „The Only Bit of the World You Can Have to Yourself“. In: Siegelbaum, Lewis H. (ed.): Borders of Socialism. Private Spheres of Soviet Russia. Palgrave Macmillan, New York, 2006, s. 145–170.
REID, Susan E.: „Our Kitchen Is Just as Good“: Soviet Responses to the American Kitchen. In: OLDENZIEL, Ruth – ZACHMANN, Karin: Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users. Cambridge, MA, MIT Press, 2009, s. 83–112.
REID, Susan E.: The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution. Journal of Contemporary History, Volume 40 (2), 2005, p. 289–316.
SMITH, Mark B.: Khruschev’s promise to eliminate urban housing shortage. Rights, rationality and the communist future. In: ILIC, Melanie – SMITH, Jeremy: Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev. Routledge, London – New York 2011, s. 26–45.
TITOV, Alexander: The 1961 Party Programme and the fate of Khrushchev’s reforms. In: ILIC, Melanie – SMITH, Jeremy: Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev. Routledge, London – New York 2011, s. 8–25.
VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Libri, Praha 2000.

ARON, Raymond: Historie XX. století. Academia, Praha 1996, s. 257–328.
CAMERON, Rondo: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Victoria Publishing, Praha 1996.
MAY, Elaine T.: Homeward Bound: American Families in the Cold War Era. Basic Books, New York 2008.
OLDENZIEL, Ruth: Exporting the American Cold War Kitchen: Challenging Americanization, Technological Transfer, and Domestication. In: OLDENZIEL, Ruth – ZACHMANN, Karin: Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users. Cambridge, MA, MIT Press, 2009, s. 315–340.
PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. ISV, Praha 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK