Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prof. Rudolf Jedlička (1869-1926) a zdravotně-sociální instituce spjaté s jeho působením
Název práce v češtině: Prof. Rudolf Jedlička (1869-1926) a zdravotně-sociální instituce spjaté s jeho působením
Název v anglickém jazyce: Prof. Rudolf Jedlička (1869-1926) and the medical and social institutions bound up with his activities
Klíčová slova: II. chirurgická klinika, české dějiny, dějiny lékařství, Jedličkův ústav , lékařská fakulta, Pražské sanatorium, radiologie, rentgenologie, Rudolf Jedlička, společnost Pražské sanatorium, Spolek pro léčbu a výchovu mrzáků
Klíčová slova anglicky: II. Clinic of Surgery, Czech history, History of medicine, Jedlička foundation, Faculty of Medicine, Prague sanatorium, radiology, X-ray science, Rudolf Jedlička, Society of Prague sanatorium, Association for treatment and education of handicapped person
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 14.01.2011
Datum a čas obhajoby: 18.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část práce bude věnována zmapování života jednoho z našich nejvýznamněkších lékařů přelomu 19. a 20. století prof. Rudolfa Jedličky, který svůj život spojil s lékařskou fakultou a v regionu střední Evropy konstituoval nové lékařské obory - radiologii a rentgenologii. Druhá část práce se bude zabývat vznikem a vývojem dvou význačných zdravotně-sociálních institucí, na jejjichž založení se Jedlička podílel - Pražskému sanatoriu v Podolí a na Jedličkovu ústavu na Vyšehradě.
Práce bude založena na studiu pramenů uložených v Archivu Univerzity Karlovy, v Archivu Lékařské knihovny Ústavu pro péči o matku a dítě a v Historickém archivu Jedličkova ústavu. Využity budou rovněž dobové a současné odborné články, sborníky a výjimečně monografie.
Seznam odborné literatury
1913 - 1933: Jedličkův ústav, Praha 1933
U Jedličků, Praha 1936
V nejmodernějším léčebném ústavě středoevropském, Český svět, 1915, roč. 11, č. 41, s. 1 - 8
Hlaváčková, Ludmila, Pražské sanatorium v Podolí - uskutečněný sen profesora R. Jedličky, Dějiny věd a techniky, 2004, roč. 37, č. 3, s. 137 - 158
Titzl, Boris, Péče o tělesně postižené dítě. Sborník k 70. výročí založení Jedličkova ústavu, Praha 1985
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK