Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospodářská krize 1929-1934 a její dopad na jablonecké sklářství se zvláštním zřetelem na oblast Železnobrodska
Název práce v češtině: Hospodářská krize 1929-1934 a její dopad na jablonecké sklářství se zvláštním zřetelem na oblast Železnobrodska
Název v anglickém jazyce: Economic crisis in 1929-1934 and its impact on the Jablonec glass industry with special reference to Železný Brod region
Klíčová slova: HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY, SOCIÁLNÍ DĚJINY, PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA, HOSPODÁŘSKÁ KRIZE, SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL, JABLONECKO, ŽELEZNOBRODSKO, EXPORT, STÁTNÍ INTERVENCIONISMUS, DĚLNICTVO, DOMÁCKÁ PRÁCE, ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ.
Klíčová slova anglicky: ECONOMIC HISTORY, SOCIAL HISTORY, THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC, ECONOMIC CRISIS, GLASS INDUSTRY, DISTRICT JABLONEC NAD NISOU, DISTRICT ŽELEZNÝ BROD, EXPORT, STATE INTERVENTIONISM, LABOUR, DOMESTIC WORKS, VOCATIONAL EDUCATION.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 01.06.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jiří Bareš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce analyzuje důsledky hospodářské krize v letech 1929-1934 v oblasti jablonecké sklářské výroby se zvláštním zřetelem na oblast Železnobrodska. Práce vychází ze studia archivních fondů uložených v Národním archivu v Praze a ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. Daší zdroj představuje dobová a současná odborná literatura. Práce má předpoklady pro obohacení znalostí o vývoji této specifické oblasti lidské činnosti.
Seznam odborné literatury
PRAMENY:

A) nepublikované
NA Praha, fond Kartelový rejstřík 1933-1950.
NA Praha, fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 1919-1942.
NA Praha, fond Ministerstvo sociální péče 1918-1951.
NA Praha, fond Ústřední sociální pojišťovna v Praze 1925-1938.
Archiv Národního technického muzea v Praze, Sbírka vzpomínek a rukopisů k dějinám techniky a průmyslu (tzv. Kleplova sbírka)- LUBAS, Ludvík: Z mých vzpomínek na naše horské sklářství.
SOkA Jablonec nad Nisou, fond Obvodní komise domácké práce pro výrobu zboží sklářského Jablonec nad Nisou 1923-1938.
SOkA Jablonec nad Nisou, fond Pojizerský průmyslový a vývozní ústav Železný Brod 1922-1949.
SOkA Jablonec nad Nisou, fond Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 1920-2005.

B) publikované
PATOČKA Ladislav: Jablonecká industrie v krisi, in Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-1933, Praha: Česká společnost národohospodářská 1933.
TVRDÝ Bedřich: Československý průmysl sklářský, in Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-1933, Praha: Česká společnost národohospodářská 1933.
Zákon o osmihodinové době pracovní ze dne 19. prosince 1918, č. 91/1919 Sb. z. a n. ČSR.
Zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce ze dne 12. prosince 1919, č. 29/1920 Sb. z. a n. ČSR.
Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. října 1924, č. 221/1924 Sb. z. a n. ČSR.
Zákon o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95/1933 Sb. z. a n. ČSR.
Zákon o kartelech a soukromých monopolech ze dne 12. července 1933, č. 141/1933 Sb. z. a n. ČSR.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě ze dne 13. dubna 1934, č. 70/1934 Sb. z. a n. ČSR.
Vládní nařízení o opatřeních proti zastavování provozu továrních podniků, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto podnicích ze dne 20. dubna 1934, č. 78/1934 Sb. z. a n. ČSR.
Vládní nařízení, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních ze dne 15. června 1934, č. 118/1934 Sb. z. a n. ČSR.
Vládní nařízení o některých organizačních a jiných opatřeních ve výrobě skla ze dne 20. prosince 1935, č. 2/1936 Sb. z. a n. ČSR.


LITERATURA

A) syntézy
Československá vlastivěda, díl IX.: Technika, Praha: Sfinx 1929.
JAKUBEC Ivan a kol.: Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, Praha: Oeconomica 2008.
KIRSCH Roland a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II. díl/1. Od konce 19. století do devadesátých let 20. století, Praha: Academia 2003.
KIRSCH Roland a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II. díl/2. Od konce 19. století do devadesátých let 20. století, Praha: Academia 2003.
MALÝ Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha: Leges 2010.
PRŮCHA Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa I. díl (1918-1945), Brno: Doplněk 2004.
VOJÁČEK Ladislav, SCHELLE Karel, KNOLL Vilém: České právní dějiny, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2010.

B) monografie
COGAN Miroslav: Josef Drahoňovský a jeho žáci: česká glyptická škola, Turnov: Muzeum Českého ráje 2007.
KORÁL Antonín: Domácká práce v československém sklářství, Hradec Králové: Sklářský ústav v Hradci Králové 1928.
LACINA Vlastislav, SLEZÁK Lubomír: Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha: Historický ústav 1992.
LANGHAMER Antonín: Legenda o českém skle, Zlín: Tigris 1999.
NOVÝ Petr a kol.: Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku, Žehušice: Městské knihy 2007.
NOVÝ Petr: Jablonecká bižuterie, Grada: Praha 2008.
PEŠATOVÁ Zuzana, URBAN Stanislav: Jaroslav Brychta, Liberec: Severočeské krajské nakladatelství 1963.
SEKANINA Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska, Praha: Libri 2004.
VONDRUŠKA Vlastimil, LANGHAMER Antonín: České sklo. Tradice a současnost, Nový Bor: Crystalex 1992.
VONDRUŠKA Vlastimil: Sklářství. Řemesla, tradice, technika, Praha: Grada 2002.
Sklo 1920-1996: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, Železný Brod 1996.
UHLÍŘ Jan a kol.: Železný Brod. Fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sběratelské zajímavosti, Železný Brod: Městský úřad 2001.

C) periodika
GRISA Miroslav: Návrh skláře Josefa Čepelíka z Tatobit na reformu poměrů v jabloneckém průmyslu z r. 1937, in Ars Vitraria, roč. V (1974), Jablonec nad Nisou: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 1974.
HEJRALOVÁ Petra, JENŠOVSKÝ Václav: Aktuální medailonky výrazných osobností srostlých s přirozeným řemeslem-uměním kraje drahých kamenů, in Od Ještěda k Troskám č. 3, roč. XIV (2007), Turnov: Paměť Českého ráje a Podještědí 2007.
Jubilejní výstava skla a bijouterie v Železném Brodě, in Sklářské rozhledy, roč. 7 (1930), Hradec Králové: Sklářský ústav v Hradci Králové 1930.
LANGHAMER Antonín: Pětaosmdesátiny sklářské školy v Železném Brodě, in Sklář a keramik, č. 1-2, roč. 56 (2006), Teplice: Česká sklářská společnost 2006.
PEŠATOVÁ Zuzana: 50 let sklářské školy v Železném Brod, in Sklář a keramik, č. 8, roč. 20 (1970), Teplice: Česká sklářská společnost 1970.
Sklářský ústav v roce 1923, in Sklářské rozhledy, roč. 1 (1924), Hradec Králové: Sklářský ústav 1924.

D) vysokoškolské závěrečné práce
HOVORKOVÁ Libuše: Sklářská škola v Želeném Brodě (1920-1938), diplomová práce FF UK (Katedra dějin umění a estetiky), Jablonec nad Nisou 1983.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK