Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československé vojenské cvičení v roce 1936
Název práce v češtině: Československé vojenské cvičení v roce 1936
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Manuevers in 1936
Klíčová slova: Československá armáda, českoslovenští vojáci, vojenské manévry, vojenský výcvik, První republika, vznik čs. armády, reorganizace ve 30. letech, mezinárodní politicky-vojenská situace, třicátá léta
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Army, Czechoslovak soldiers, Military exercises, Military training, the First Republic, the creation of cz. army, Army reorganization in thirties, The international politicalmilitary situation in thirties
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 01.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této práce je československé vojenské cvičení v roce 1936. Práce je rozdělena dosedmi kapitol.První kapitola se zabývá vznikem československé armády, obdobím 1918-1932. Dalšíkapitola se soustřeďuje na reorganizaci armády, na léta 1932-1936. Třetí kapitola je potomvěnována branné moci druhé poloviny 19. st., manévrům za časů císaře pána. Čtvrtá kapitolase zaměřuje na samostatné závěrečné vojenské cvičení v roce 1936, a dále zkoumá přípravy,průběh i vyhotovené poznatky z největšího meziválečného cvičení čs. armády; kapitola pátápřibližuje rozhodčí službu na cvičení. Šestá kapitola pojednává o zahraničních delegacích namanévrech a konečně kapitola sedmá, poslední, se věnuje problematice stanoviska a reakcečs. tisku a veřejnosti.
Seznam odborné literatury
ARCHIVNÍ PRAMENY
Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Fond MNO, Hlavní štáb 192972 Fond MNO, Hlavní štáb 1937 fond VKPR, 1934 Fond VKPR, 1936Národní knihovnadeník A-Zet, Praha 1936 České Slovo, Praha, r. XXVIIIVečerní České Slovo, Praha, r. XXVIII
POUŽITÁ LITERATURA
FIDLER, Jiří, SLUKA, Václav, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938, Libri, Praha, 2006
FUČÍK, Josef, Generál Alois Podhajský, Praha, Litomyšl 2009JOHN, Miloslav, Čs. letectvo v roce 1938, Baroko a Fox, Beroun, 1996KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře první republiky, Díl třetí, Libri, Praha, 2003KÁRNÍK, Zdeněk, Malé dějiny Československa, Dokořán, Praha, 2008KLIMEK, Antonín, Vítejte v první republice, Havran, Praha, 2003Kolektiv autorů, Československá armáda v letech 1918-1938, Federální ministerstvo obrany1991, PrahaKolektiv autorů, Pod císařským praporem, historie habsburské armády 1526-1918, Praha2003, Elka PressKolektiv autorů, Vojenské dějiny Československa, III. díl, Naše Vojsko, Praha, 1987LACINA, Vlastimil, Velká hospodářská krize v ČSR, Academia, Praha, 1984MARŠÁLEK, Zdenko, Pan prezident jede na manévry In: Dějiny a současnost, Nakladatelství73Lidové noviny, Praha, XXVIII, 2006, č. 12MINAŘÍK, Pavel, Československý zahraniční vojenský odboj v letech 1914-18 in: Veda-Armáda-Spoločnosť, 1992, č. 1STEHLÍK, Eduard, Srdce armády, Ministerstvo obrany České republiky, Praha, 2006ŠRÁMEK, Pavel, Čs. armáda v roce 1938, Společnost přátel čs. opevnění, Brno-Náchod 1996ŠRÁMEK, Pavel, Personální změny ve velení československé armády v roce 1933 in O dějinácha politice, Ústí nad Labem 2001ŠRÁMEK, Pavel, Politická situace v Evropě v letech 1918 až 1938 a ČSR in: Sborník vojenskéakademie v Brně, řada C-D, 1999ŠRÁMEK, Pavel, Z historie československé armády 1932-1939, Mladá fronta, Praha, 2008Valenta, Radek, Proseminární práce Československé tanky Škoda Lt. vz. 35, Praga Lt. vz. 38,vedoucí práce Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., FF UKwww.vojenstvi.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK