Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862-1882)
Název práce v češtině: Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862-1882)
Název v anglickém jazyce: Sokol performations. Semiotical-historical analysis of Sokol (1862-1882)
Klíčová slova: Sokol, tělesnost, poststrukturalismus
Klíčová slova anglicky: Sokol, corporeality, poststructuralism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 01.06.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1)Teoretická sekundární literatura:
BARTHES, Roland: Mytologie, Praha 2004.
BARTHES, Roland: Sade, Fourier, Loyola, Praha 2006.
BLÁHOVÁ, Kateřina (ed.): Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002.
CASSIRER, Ernst: Filosofie symbolických forem I. , Jazyk , Praha 1996.
CASSIRER, Ernst: Filosofie symsexuality I. , Praha 2003.
FOUCAULT, Michel: Myšlení vnějšku,bolických forem II. , Mytické myšlení , Praha 1996.
FOUCAULT, Michel: Dějiny sexuality, Praha 2003.
FOUCAULT, Michel: Archeologie vědění, Praha 2002.
FOUCAULT, Michel: Slova a věci, Praha 2007.
ECO, Umberto: Dějiny krásy, Praha 2005.
GADAMER, Hans-Georg: Člověk a řeč, Praha 1999.
GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení, Praha 1997.
MERLEAU-PONTY, Maurice: Viditelné a neviditelné, Praha 2004.
MERLEAU-PONTY, Maurice: Svět vnímání, Praha 2008.
2) Sekundární literatura k problematice Sokolu:
Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010.
HAVLÍČEK, Věnceslav: Tyršovy snahy vojenské. Tyrš či Hanuš? Praha 1923.
CHALUPNÝ, Emanuel: Tyršův poměr k vojsku. Sokolská organizace jako předchůdkyně české pravidelné armády v díle Miroslava Tyrše (1832-1884), Praha 1928.
NOLTE, Claire: Sokol in the Czech lands. New York 2002.
PLÁNIČKA, Jan: Tyršův tělocvik v obrazech, Praha 1936.
PELIKÁN, Jan: Tyršovy práce v časopise Sokol, Praha 1920.
SCHEINER, Josef: Dějiny Sokolstva: v prvém jeho pětadvacetiletí. Praha 1887.
WAIC, Marek: Sokol, jeho vznik, vývoj a význam (sborník příspěvků z mezinárodní konference), Praha 1997.
WAIC, Marek: Češi a Němci ve světle tělovýchovy a sportu. Praha 2004.
WAIC, Marek: Sokol v české společnosti: 1862-1938, Praha 1997.
3)Primární prameny:
Spisy Miroslava Tyrše: Náš Úkol, směr a cíl, Tělocvik v ohledu estetickém, Základy tělocviku, Úvahy a řeči o věci sokolské, O sokolské idei, Cvičení veřejná a závodnická, Uvítání v kruh sokolský.
Sokol, časopis zájmům tělocvičným jmenovaný, Praha 1871, 1938.
Archivní prameny jak písemné, tak obrazové povahy (pro uzavření fondů Národního muzea budu odkázán pouze na fondy Národního archivu).
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se pokusím analyzovat diskurs sokolského hnutí mezi lety 1862 - 1882. Budu si přitom všímat širšího kontextu vývoje pojímání tělesnosti ve střední Evropě 19. století. Celá problematika Sokola a reflexe tělesnosti je příliš široká, a proto je nutné zvolit si určitý úhel pohledu na objekt bádání.
Dal jsem přednost přístupu obvyklému v nových kulturních dějinách, sémioticko-historické analýze hnutí. Tento přístup navazuje na směry v humanitních vědách, které reagovali na lingvistický obrat: Sémiotické analýzy Tartuské školy, Symbolickou antropologie Clifforda Geertze, archeologické období Michela Foucaulta a především analýzy Rolanda Barthese z počátků jeho poststrukturalistického období.
Zatímco byl historický vývoj Sokola po stránce institucionální již dopodrobna popsán publikacemi z 20. a 30. let (v jejichž řadě dnes pokračuje např. Marek Waic), chybí ještě rozsáhlejší rozbor problematiky modernějšími přístupy, které by nejenom popsaly změny ve vedení spolku jako instituce, ale vysvětlily a popsaly fungování hnutí - jeho všednodenní činnost, symboly, rituální chování a ideologii. Svojí sémioticky laděnou prací bych chtěl přispět právě k tomuto novému poznání Sokola. Bude mě zajímat vznik a vývoj sokolské kultury (pojímané jako mřížka významů sdílená historickými aktéry sociokulturního systému) v konkurenci jiných dobových ideologií a v kontextu problematiky tělesnosti. Hlavní těžiště práce bude v interpretaci běžné praxe cvičitelů a cvičenců, dále ve studiu pramenů produkovaných hnutím o sobě samém a na třetím místě v dobové nesokolské literatuře věnované Sokolu. Konečným cílem mé práce je přispět k poznání sociokulturních systémů vznikajících na rychle se rozšiřující platformě všeobecného vlastenectví nové české industriální společnosti v kontextu proměny vnímání tělesnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK