Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí dějinnosti u F.X. Šaldy
Název práce v češtině: Pojetí dějinnosti u F.X. Šaldy
Název v anglickém jazyce: The Concept of Historicism by F. X. Šalda
Klíčová slova: Dějinnost, smysl dějin, dějiny literatury, F. X. Šalda
Klíčová slova anglicky: Historicism, the Sense of History, history of Literature, F.X. Šalda
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: prof. Miloš Havelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2010
Datum zadání: 31.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jde o rekonstrukci ideové pozice a teoretických argumentů literárního historika F.X. Šaldy v třetí fázi diskusí o "smyslu čs. dějin (přelom 20. a 30. let minulého století).
Pozornost bude věnována tištěným textům protagonistů spro v tehdejší době s důraxem na argumentac i F. X. Šaldy. Zároveň budou provedeny elementární rešerše v Archivu národního musea a Archivu AV ČR s cílem případného dohledání neoublikovaných stanovisek (Z. Nejedný atd.)

Student jako přípravu pro zpracování BP absolvoval následující kurzy?
Historický proseminář I.: úvod do studia dějepisu garant Mgr. Himl Pavel, Mgr. Tuček Jan
Sociologie vědění I., garant doc. Ing. Müller Karel, CSc.
Vybrané problémy českých dějin, garant Mgr.Tuček
Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin I., II., garant prof.PhDr. Havelka Miloš, CSc.
Seznam odborné literatury
Pro zpracování tématu student prostuduje následující literaturu:

Buriánek, František: Kritik F. X. Šalda, Československý spisovatel, Praha 1987.
Černý, Václav: Tvorba a osobnost I, Odeon, Praha 1992.
F. X. Šalda : 1867-1937-1967, Československá akademie věd, Praha 1968.
Havelka, Miloš: Spor o smysl českých dějin 1895 ?1938, Torst, Praha 1997
Lexikon české literatury 4/I., II. (S-Ž), Academia, Praha 2006.
Mokrejš, Antonín: Duchovní svět F. X. Šaldy, Torst, Praha 1997.
Patočka, Jan: Umění a čas I, OIKOYMENH, Praha 2004.
Rádl, Emanuel: F. X: Šaldova filozofie, Praha 1918.
Řezníková, Lenka: Moderna a historismus, Libri, Praha 2004.
Svoboda, Ludvík: F. X. Šalda, Svobodné slovo, Praha 1967.
Šalda, F.X.: Šaldův slovník naučný, Československý spisovatel, Praha 1986.
Šalda, F.X.: Šaldův zápisník I-IX, Československý spisovatel, Praha 1990-1995.
Teige, Karel: Osvobozování života a poezie, Československý spisovatel, Praha 1994.
Vojtěch, Daniel: Moderní kritik vytváří a udržuje sama sebe in ?Na téma umění a život? F.X. Šalda 1867-1967-2007 begin_of_the_skype_highlighting 1867-1967-2007 end_of_the_skype_highlighting, Host, Brno 2007.
Zápisník o Šaldovi. K 27. výročí narození FXŠ 22. prosince 1994

Na internetu:
http://fxsalda.ff.cuni.cz/ (Stručný životopis F. X. Šaldy)
http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/soubory/FXS (soubor díla F. X. Šaldy včetně Kritických projevů)

Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je F. X. Šalda a jeho pojetí dějinnosti. Šalda byl zakladatelem české literární kritiky a jednou z největších osobností české publicistiky na začátku 20.století.
Práce se zabývá jeho pojetím dějinnosti ze tří hledisek:
Prvním z nich je hledisko literární, kde podrobuji analýze způsob, kterým Šalda reflektoval a kritizoval historismus v domácí literatuře.
Dalším hlediskem je hledisko filosofické, rozebírající Šaldovo pojetí funkce paměti a tradice.
Poslední část, která práci uzavírá, je hledisko historické. Šalda přistupuje k problematice nikoliv pohledem vědce nebo myslitele, ale pohledem literárního historika a kritika.
Práce bude opatřena Úvodem do problematiky Přehledem ohlasů ohlasy na cyklus O smyslu českých dějinách na podzim 1928 a a Závěrem
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of the position F.X. Šalda in the controversy about the sense of the czech history.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK