Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Personal data protection in labour law relationship
Klíčová slova: Pracovní právo, ochrana osobních údajů, pracovněprávní vztahy, lidská práva
Klíčová slova anglicky: Labor law, personal data protection, labor law relationship, human rights
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2010
Datum zadání: 14.05.2010
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK 412/4. p
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
  JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je rozdělena do pěti částí.

V prvé části je věnována pozornost problematice, která prostupuje a spojuje jak ochranu osobních údajů a pracovněprávních vztahy, tak objektivní právo vůbec. Jde o otázky týkající se významu účelu v právu, dále jde o samotný pojem práva a zejména pak problematiku lidských práv a vztah práva a morálky. V kontextu uvedeného v části první je pak třeba nahlížet i na celý následně předložený výklad v částech II. až V.

V druhé části je věnována pozornost, zejména pro dokreslení účelu a smyslu významu ochrany osobních údajů, historickému vývoji problematiky a v souvislosti s tím pak některým základním mezinárodním aktům. Na část druhou navazuje část třetí, jež je zaměřena na evropský kontext ochrany osobních údajů, zejména tedy na právo EU (primárně je přiblížena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a vedle ní je připojeno pojednání o novém právním rámci pro ochranu osobních údajů v podobě návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Přímo ochraně osobních údajů v pracovněprávních vztazích v kontextu současné platné právní úpravy se věnuje část čtvrtá. Zde jsou uvedeny i některé úvahy de lege ferenda. Na tuto část rovněž navazuje (je její součástí) přehled judikatury zejména Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze, Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu, která se dotýká problematiky ochrany osobních údajů.

Výklad v rámci části IV. je veden prostřednictvím komentování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí komentářů k jednotlivým ustanovením jsou pak praktické příklady z aplikační praxe, jež jsou primárně zaměřeny na situace typické pro pracovněprávní vztahy.

Část V. obsahuje řešení některých konkrétních aplikačních problémů z oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Pozornost je zde zaměřena primárně na možný obsah osobního spisu zaměstnance. Taktéž je zde poukázáno i na jistou vnitřní rozpornost současné právní úpravy. Spolu s tím je řešena i problematika sledování zaměstnanců.

Závěr je primárně zaměřen na způsob vedení odborného diskurzu (dotýkajícího se složitých právních případů a témat) jak o problematice ochrany osobních údajů, tak obecně. Je zde poukazováno na nejčastější příčiny vedoucí dle autora k neúspěchu v rámci odborné debaty. Autor rovněž předkládá úvahu, jak se efektivně nemožnosti dospět k odborné debatě a efektivním závěrům v ní vyhnout.

Cílem disertační práce je předložit klíč ke komplexnímu pochopení a uchopení ochrany osobních údajů spolu s poukázáním na provázanost této problematiky a úpravu pracovněprávních vztahů a její promítnutí do roviny aplikační praxe. Vedle toho je však jejím účelem také poukázat jak na obecně přijímaný výklad příslušných právních předpisů, aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a alternativní možnosti při interpretaci a aplikaci předmětné právní úpravy, s čímž pak souvisí i otevření diskuse o některých problematických aspektech, na níž by měly navazovat úvahy de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is divided into five parts.

In the first part the author pays attention to the issue that spreads through and connects personnel data protection and labour-law relationships as well as objective law in its general. These are questions concerning the significance of objective in law, term of law itself and namely questions of human rights and the relationship of law and morality. In the context of what is written in the first part other parts II. - V. must be perceived.

For the purpose of clarifying of objective, sense and significance of personnel data protection, in the second part the author deals with historical development of this issue and in connection with this also with some basic international acts. The second part is followed by the third part which is focused on personnel data protection in the European context, namely with EU law (primarily the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and at the same time the author deals with the new legal frame of personnel data protection given in the draft of Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

The fourth part is devoted straight to the personnel data protection in labour-law relationships in the context of actual valid legal regulation. Some considerations de lege ferenda are given in this part. The integral part of it is summary of judicature, namely those of Supreme Administrative Court, Municipal Court in Prague, European Court of Human Rights and Constitutional Court of the Czech Republic, that is connected with the personnel data protection issue.

The fourth part is written in the form of commentary to the provisions of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and on Amendment to Some Acts, as amended. The commentary includes practical examples resulting from practice of application that are primarily focused on situations typical for labour-law relationships.

The fifth part contains solutions of some concrete application problems arising from the area of personnel data protection in labour-law relationships. The attention is paid to possible contain of employee ´s personnel file. The author also points out a certain inner contradiction of actual legal regulation. Together with it the issue of monitoring of employees is solved.

The conclusion is primarily focused on the way of professional discussion (concerned with difficult legal cases and topics) about the issue of personnel data protection as well as general issues. The author points out the most frequent reasons causing failure in a professional discussion. He also presents his consideration how to lead effectively professional discussionso that the discussion participants came to effective conclusions.

The aim of the thesis is to give key how to understand the personnel data protection complexlyand to point out its interconnection with labour-law relationships and its projection into practice of application. Next to it the purpose of the thesis is also to show generally accepted interpretation of respective legal regulation, practice of application of Data Protection Authority and to highlight alternative possibilities of interpretation and application of legal regulation, which is connected with opening of discussion about some problematic aspects and consequential de lege ferenda considerations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK