Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protirevoluční diskurs česky psaných tiskovin v době Francouzské revoluce
Název práce v češtině: Protirevoluční diskurs česky psaných tiskovin v době Francouzské revoluce
Název v anglickém jazyce: Antirevolutionary discourse of the Czech written prints in the period of Franch revolution
Klíčová slova: protirevoluční tiskoviny – čeští obrozenci – Francouzská revoluce – kritická analýza diskursu
Klíčová slova anglicky: antirevolutionary prints – French revolution – Czech revivalists – Critical discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2010
Datum zadání: 28.05.2010
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zkoumat různé druhy česky psaných tiskovin, které měly obyvatelstvo seznámit s událostmi Velké francouzské revoluce. Úřady habsburské monarchie jejich výskyt sledovaly a cenzurou prošly pouze takové tisky, jejichž vliv neměl být pro čtenáře „zhoubný“ a měl naopak propagovat stanovisko shodné s vládou. Česky psané noviny, brožury či pamflety byly určeny především selskému lidu a jejich hojný výskyt registrujeme především v souvislosti s popravou Ludvíka XVI.
Diplomantovým úkolem bude zmapovat výskyt takovýchto tisků v první polovině 90. let 18. století; tyto tiskoviny charakterizovat z hlediska jejich původu, jazyka a stylu a podrobit diskurs zkoumaných textů kritické analýze porovnáním s francouzskými tisky téhož typu, které se zabývají stejnými revolučními událostmi (např. vyhlášením války Prusku a Rakousku, pádem monarchie a ustavením Republiky, zářijovými masakry, procesy a popravami Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, zavedením Teroru nebo pádem Robespierra).
Seznam odborné literatury
Arasse, Daniel: La Guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Flammarion, Paris 1987.
Bělina, Pavel, Kaše, Jiří, Kučera, Jan P.: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek X., 1740-1792, Paseka, Praha-Litomyšl 2001.
Bělina, Pavel: Politické události let 1789-1797 v názorech měšťanské inteligence a lidových písmáků v českých zemích, In: Český časopis historický XXXV., 1987, s. 844-874.
Beránek, Jiří: Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce, Academia, Praha 1989.
Fairclough, Norman: Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, Routledge, London, New York 2003.
Foucault, Michel: Diskurs, autor, genealogie, Svoboda, Praha 1994.
Foucault, Michel: Dohlížet a trestat, Dauphin, Praha 2000.
Furet, François, Ozouf, Mona et collaborateurs: Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, Paris 2007.
Furet, François: Francouzská revoluce, díl 1., Argo, Praha 2004.
Guilhaumou, Jacques: Discours et Événement. L’Histoire langagière des concepts, Presse Universitaires de Franche-Comté 2006, retirage en 2008.
Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence, Mladá fronta, Praha 1999.
Huntová, Lynn: Francouzská revoluce, CDK, Brno 2006.
Kutnar, František: Reakce státu v Čechách na Velkou revoluci francouzskou, In: ČČH XLIII., 1937, s. 323-342, 520-542.
Kutnar, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Historický klub, Praha 1948.
Kutnar, František: Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice. (Příspěvek ke vlivu Velké revoluce), In: ČČH XI., 1934, s. 33-79.
Lohisse, Jean: Komunikační systémy, Karolinum, Praha 2003.
Lorman, Jaroslav, Tinková, Daniela (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Casablanca, Praha 2008.
Mejdřická, Květa: Čechy a Francouzská revoluce, Naše vojsko, Praha 1959.
Mejdřická, Květa: Listy ze stromu svobody, Mladá fronta, Praha 1989.
Novotný, Jan: Václav Matěj Kramerius, Melantrich, Praha 1973.
Petráň, Josef: Kalendář, Československý spisovatel, Praha 1988, rozšířené vydání NLN, Praha 2004.
Roubík, František: Ohlas francouzské revoluce na českém venkově roku 1793-1794 ve světle úředních zpráv, In: Časopis pro dějiny venkova X., 1923, s. 176-181.
Stoklásková, Zdeňka: „Francouzský švindl svobody“, In: Interpretace Francouzské revoluce, (eds. Hanuš, Jiří, Vlček, Radomír), CDK, Brno 2004, s. 70-80.
Thomas, Chantal: La Reine scélérate. Marie Antoinette dans les pamphlets, Seuil, Paris, 2008 (1989).
Vaňáček, Michael: Francouzové a Morava v době Velké revoluce a koaličních válek, Musejní spolek, Brno 1965.
Wahnich, Sophie: L’Impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Albin Michel, Paris 1997.
Wahnich, Sophie: La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Payot, Paris 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK