Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami fotoelektronové spektroskopie
Název práce v češtině: Studium adsorpce na in-situ naprašovaných vrstvách oxidu céru metodami
fotoelektronové spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Photoelectron spectroscopy study of adsorption on sputtered ceria films prepared
in-situ
Klíčová slova: cér, magnetron, XPS
Klíčová slova anglicky: cerium, magnetron, XPS
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: RNDr. Michal Václavů, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Zásady pro vypracování
1. Studium literatury.
2. Seznámení s měřící aparaturou XPS/UPS a s přípravou vrstev metodou magnetronového naprašování.
3. Propojeni magnetronu a aparatury XPS/UPS.
4. Příprava vrstev CeOx, jak čistých tak dopovaných aktivním kovem (Au, Pt, Ni ...).
5. Charakterizace vrstev metodami XPS, UPS, studium adsorpce kyslíku, vodíku a vodních par.
6. Zpracování dat.
Seznam odborné literatury
1. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9.
2. A. Trovarelli: Catalysis by ceria and related materials, Imperial College Press, London, 2002.
3. Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Naprašované vrstvy oxidu céru se jeví jako perspektivní materiál pro využití v technologii palivových článků. Skupina povrchů již dosáhla ve studiu naprašovaných vrstev, zejména dopovaných malým množstvím aktivních kovů (Au, Pt), zajímavých výsledků - jednak samotnou charakterizací vrstev metodami povrchové analýzy, ale také při aplikaci v palivovém mikročlánku.

Naprašované vrstvy byly doposud studovány po přenosu přes atmosféru. V rámci navrhované bakalářské práce budou tyto vrstvy připravovány in-situ. Po charakterizaci připravených vrstev metodami fotoelektronové spektroskopie (XPS, UPS) bude studována adsorpce plynů ? zejména kyslíku, vodíku a vodních par, opět metodami XPS, UPS.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=135
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK