Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architekt Václav Rejchl (1884-1964)
Název práce v češtině: Architekt Václav Rejchl (1884-1964)
Název v anglickém jazyce: Architect Václav Rejchl (1884-1964)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2010
Datum zadání: 13.05.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: Mgr. Jakub Potůček
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
O Václavu Rejchlovi: stav bádání
II. Architektura města Hradce Králové 1900-1940
Doba studijní
Václav Rejchl, Vladimír Zakrejs, Oldřich Liska: Regulační plán, 1909-1911
Rodinné domy Václava Rejchla
Studentský domov
Husův sbor
Hlavní nádraží
Krajský soud
Letiště a regulace Věkoš
Doba po 2. světové válce: památkář, organizátor, přednášející
III. Závěr
IV. Seznam literatury a pramenů
V. Obrazová příloha
VI. Seznam obrazové přílohySeznam odborné literatury
Herain, K. Ulrichův Hradec. In Umění, 1930
Potůček, J. Hradec Králové Architektura a urbanismus 1895-2009. Hradec Králové, 2009
Potůček, J. Architektura a urbanismus Hradce Králové 1895-1950. Diplomová práce, obhájeno na Katedře dějin umění UPOL, 2002
Toman, K. - Benešová, M. - Jakl, J. Salon republiky. Hradec Králové, 2000
Kraj královéhradecký, roč. 1929-1936
Osvěta lidu, roč. 1934,1935
Zikmund, J. - Lenderová, Z. - Pospíšilová, J. Fotoalbum města Hradce Králové II. Hradec Králové, 2002
Zikmund-Lender, L. Václav Rejchl: Spolutvůrce a pozorovatel. In Královéhradecko. Vyjde 2010
Krátký, Jiří. Urbanistická kompozice Hradce Králové. Hradec Králové, 1990
Koudelková, L. - Vích, F. Bibliografie města a okresu Hradec Králové. Praha, 1970
Potůček, J. Dopis Jana Kotěry Františku Ulrichovi ze dne 25. ledna 1910 v souvislosti se soutěžním plánem na regulaci Labské a Orliční kotliny v Hradci Králové v roce 1909. In Královéhradecký kraj, 2005
Hradec Králové, přehled desetileté práce 1924 - 1934. Hradec Králové, 1934
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat monografickým zpracováním života a díla architekta Václava Rejchla. Václav Rejchl je po celý život spjat s městem Hradec Králové, u jehož moderního zrodu stál a byl autorem vítězného regulačního plánu z roku 1909, na nějž později navázali Oldřich Liska, Josef Gočár a který je naplňován až dodnes. V práci se budu věnovat na pozadí linie Rejchlova života vybraným nejvýznamnějším realizacím, mezi něž patří zmiňovaný regulační plán, budova Husova sboru, Studentského domova, Krajského soudu, Hlavního nádraží, areálu letiště Věkoše a kapitolu zasvětím jeho rodinným domům. V závěrečné části práce se zaměřím na okrašlovací a památkářské snahy architekta v době, kdy z politické zvůle nemohl zasahovat do architektury činným způsobem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal in monographic form with life and work of architect Vaclav Rejchl. Vaclav Rejchl is for his whole life connected with Hradec Kralove. He stood at the beginning of its modern development and Rejchl is an author of regulation plan from 1909, which was basic for his followers, Oldřich Liska or Josef Gočár and valid till nowadays. In my thesis I will focus on selected Rejchl's realizations in context of his life. I would like to deal with already mentioned regulation plan, house of Jan Hus convent, Students home, Regional court, Main railway station, area of Airport in Vekose and one chapter I would like to devote to his family houses. In final part I will deal with Vaclav Rejchl's activity in monument conservation work in times, when in political circumstances he was not allowed to interfere architecture actively.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK