Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111) pomocí STM
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111)
pomocí STM
Název práce v češtině: Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111)
pomocí STM
Název v anglickém jazyce: Interaction of metal atoms with metastable reconstructions of the Si(111)
surface studied by STM
Klíčová slova: STM, 7x7, 5x5, Si(111), rekonštrukcia
Klíčová slova anglicky: STM, 7x7, 5x5, Si(111), reconstruction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s metodou řádkovací tunelové mikroskopie
2) Příprava povrchu Si(111) s metastabilní rekonstrukcí 5x5
3) Depozice kovů IIIA skupiny na povrch Si(111)5x5
4) Studium interakce atomů kovů povrchem Si(111)5x5 a dalšími metastabilními rekonstrukcemi
Seznam odborné literatury
[1] Eckertová L.: Physics of Thin Films, Plenum Press, NY 1986.
[2] Bai C.: Scanning Tunneling Microscopy and its Application, Springer Series in Surf.Sci.32, Berlin-Heidelberg, New York 1992.
[3] Ch.Kittel - Úvod do FPL, Academia 1985.
[4] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Orientovaný povrch Si(111), zejména jeho stabilní rekonstrukce 7x7, je široce využíván pro růst atomárně definovaných nanostruktur. Náplní práce bude studium možnosti využití metastabilních rekonstrukcí, především 5x5, pro růst uspořádaných atomárních objektů po depozici kovů IIIA skupiny. Na povrchu 7x7 tyto kovy tvoří tzv. magické klastry uspořádané do 2D mříže, představující z hlediska elektronové struktury umělý 2D krystal složený z kvantových teček. Podobné chování lze očekávat i na povrchu 5x5, tentokrát s výhodou menší cely a vyšší reaktivity povrchu. Pro studium interakce bude využit řádkovací tunelový mikroskop (STM), umožňující atomárně rozlišené pozorování povrchu. Výsledky práce budou přímo publikovatelné, na práci je možné navázat prací diplomovou.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=131
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The oriented surface Si(111), especially the 7x7 reconstruction, is widely used for growth of atomically defined nanostructures. Aim of the work is to study possible use of metastable reconstructions, namely 5x5, for growth of ordered atomic objects after deposition of IIIA metals. On the 7x7 surface these metals form so called magic clusters ordered in 2D grid, electronically representing artificial 2D crystal of quantum dots. Similar behavior is predicted on the 5x5 surface with advantage of smaller cell and higher reactivity of the surface. For study of interaction scanning tunneling microscope (STM) will be used.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=131
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK