Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny představ o posmrtném životě v době Válčících států
Název práce v češtině: Proměny představ o posmrtném životě v době Válčících států
Název v anglickém jazyce: Transformations of the Concepts of Afterlife in the Warring States Period
Klíčová slova: duše, hrobová architektura, pohřební výbava, posmrtný život, Válčící státy
Klíčová slova anglicky: soul, tomb architecture, funerary equipment, afterlife, Warring States Period
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2012
Datum zadání: 06.03.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Štěpán Pavlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se bude zabývat představami o posmrtném životě v době Válčících států (453-221 př. n. l.) s přihlédnutím k tomu, k jakým proměnám v této periodě došlo ve srovnání s předchozími obdobími. Jde o velmi významnou etapu ve formování čínského přístupu ke smrti, která souvisí se zásadními společenskými a duchovními změnami na sklonku doby Letopisů (770-453 př. n. l.) a v průběhu následující doby Válčících států. Tyto změny poměrně dobře zachycují jak písemné tak archeologické prameny.
Autorka bude vycházet v první řadě ze sekundární literatury v západních jazycích i v čínštině, s přihlédnutím k relevantním pasážím v klasických čínských textech. Na tomto základě se pokusí podat nástin představ o posmrtném životě, tak jak je odrážejí písemné i archeologické prameny daného období a zařadit je do širšího společenského a myšlenkového kontextu. V úvodních kapitolách stručně shrne stav pramenné základny a dosavadního bádání k danému tématu. Dále nastíní společenské změny v daném období a s tím související proměny duchovních představ. Těžiště práce bude spočívat v popisu koncepcí týkajících se posmrtného života, které se objevují v době Válčících států a jejich rozličných aspektů: představy o posmrtném světě jako analogii světa živých, zároveň výraznější oddělení světa živých od světa mrtvých a koncepce dvou (či více) duší. Tento obecný popis autorka doloží konkrétními příklad ze starověkých textů, stejně jako popisy vybraných hrobek.
Seznam odborné literatury
Prameny
Hovory Konfuciovy. přel. V. Lesný a J. Průšek (1940). Praha: Nová Akropolis, 2010.
Liji 禮記. in Shisan jing zhushu 十三经注疏 (vol. 1). Beijing 北京: Zhonghua shuju 中华书局, 1983, 1221-1321.
Liji 禮記. in Shisan jing zhushu 十三经注疏 (vol. 2). Beijing 北京: Zhonghua shuju 中华书局, 1983, 1322-1696.
The Analects. transl. Arthur Waley. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2003.

Literatura
Allan, Sarah: Myth, Art, and Cosmos in Early China: The Shape of the Turtle. Albany (N.Y.): State University of New York Press, 1991.
Baoshan Chu mu 包山楚墓. Beijing 北京: Wenwu chubanshe 文物出版社, 1991.
Brashier, Kenneth E.: Han Thanatology and the Division of ‘Souls.’ in Early China 21. Berkeley: University of California, 1996, 125-158.
Bush, Sarah E. (ed.): Ringing Thunder. San Diego: San Diego Museum of Art, 1999.
Changsha Mawangdui yi hao Han mu fajue jianbao 长沙马王堆一号汉墓发掘简报. Beijing 北京: Wenwu Chubanshe 文物出版社, 1972.
Chlup, Radek: Formování pojmu duše v Řecku archaické a klasické doby. v R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, 39-88.
Cook, A. Constance: Death in Ancient China: A Tale of One Man´s Journey. Leiden: Brill, 2006.
Fairbank, John King: Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010.
Falkenhausen, L. von: Chinese Society in the Age of Confucius (1000-250 BC). The Archaeological Evidence. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, 2006.
Kesner, Ladislav: Čínské hrobové figury a jejich funkce v kultu smrti. (diplomová práce) Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1984.
Loewe, Michael: State Funerals of the Han Empire, Stockholm: Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 71, 1999, 5-72.
Lomová, Olga a Yeh Kuo-liang: Ach běda, přeběda!: Oplakávání mrtvých ve středověké Číně. Praha: DharmaGaia, 2004.
Lyčka, Milan: Duše v judaismu. v R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, 147-175.
Macho, Thomas: Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě. v Assmann, Jan: Smrt jako fenomén kulturní teorie. Praha: Vyšehrad, 2003, 71-91.
Mawangdui Han mu yanjiu 马王堆汉墓研究. Changsha长沙: Hunan renmin chubanshe 湖南人民出版社, 1979.
Obuchová, L´ubica: Čínské svátky duchů. v L. Obuchová (ed.), Svět živých a svět mrtvých, Praha: Česká orientalistická společnost, 2000, 166-179.
Poo, Mu-chou: In Search of Personal Welfare: A View of Ancient Chinese Religion. Albany (N.Y.): State University of New York Press, 1998.
Průšek, Jaroslav (1940): Konfucius, jeho doba a myšlení. v Hovory Konfuciovy. Praha: Nová Akropolis, 2010, 9-64.
Thote, Alain. Continuities and Discontinuities: Chu Burials during the Eastern Zhou Period. in R. Whitfield – Wang Tao (eds.), Exploring China´s Past. New Discoveries in Archaeology and Art, London: Eastern Art Publishing, 1999, 189-204.
Thote, Alain: Shang and Zhou Funeral Practices: Interpretation of Material Vestiges. in J. Lagerway – M. Kalinowski (eds.), Early Chinese Religion Part One: Shang through Han (1250 BC-220 AD), Brill, 2008, 103-142.
Thorp, Robert Lee: The Mortuary Art and Architecture of Early Imperial China. (Doctoral Thesis) Lawrence, KS: University of Kansas, 1979.
Zeng Hou Yi mu 增侯已墓. Beijing 北京: Wenwu chubanshe 文物出版社, 1989.
Zhang Dongxia (ed.): The Legend of Mawangdui. In Zhang Dongxia (ed.), The Legend of Mawangdui: A Record of the Past and Revealing of the Secrets. Beijing: China Intercontinental Press, 2006, 50-83.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK