Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy Číny a turkutského kaganátu
Název práce v češtině: Vztahy Číny a turkutského kaganátu
Název v anglickém jazyce: Relations between China and Turks
Klíčová slova: dynastie Sui, dynastie Tang, turecký kaganát, zahraniční vztahy, stepní etnika
Klíčová slova anglicky: Sui dynasty, Tang dynasty, Turkish qaghanate, foreign relations, steppe ethnic groups
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2012
Datum zadání: 06.03.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se bude zabývat jedním z nejožehavějších problémů zahraniční politiky čínských dynastií v šestém až osmém století: vztahy k tureckému (turkutskému) kaganátu. Ve své práci přitom bude vycházet především ze sekundární literatury v západních jazycích a v čínštině, s přihlédnutím k relevantním pasážím v čínských pramenech, hlavně oficiálních dynastických kronikách. V úvodních částech práce bude ve stručnosti charakterizovat prameny k danému tématu a pokusí se shrnout současný stav bádání. Dále obecně nastíní hlavní rysy vztahů mezi Čínou a stepními etniky v průběhu čínských dějin. Zde by se měla dotknout vícevrstevnosti těchto kontaktů, které se neomezovaly pouze na vojenskou konfrontaci, ale i na určitou formu vzájemné symbiózy. Těžiště práce pak bude spočívat v popisu vztahů Číny a tureckého (turkutského) kaganátu a ukázání jejich typických rysů či naopak specifik v kontextu předtím nastíněného rámce. Autorka bude věnovat pozornost – vzhledem k charakteru primárních pramenů, jimiž jsou především oficiální dynastické kroniky - především kontaktům diplomatickým a vojenským a proměnám jejich charakteru v závislosti na momentálním poměru sil. Za tímto účelem popíše ve stručnosti politický vývoj v Číně ve druhé polovině šestého a v první polovině sedmého století, směřující od politické roztříštěnosti k vytvoření jednotné centralizované říše. Zároveň bude charakterizovat formování a další politický vývoj tureckého kaganátu ve stejném období, se zřetelem na jeho vnitřní uspořádání. Hlavní pozornost potom bude věnovat proměnám vztahů mezi čínskou říší a tureckým kaganátem od počátku sedmého do první poloviny osmého století, přičemž se pokusí ukázat, do jaké míry se vztahy obou mocností proměňovaly s ohledem na jejich vnitřní problémy.
Seznam odborné literatury
Barfield, Thomas J. (1992). The Perilous Frontier. Nomadic Empires and China. Cambridge: Blackwell Publishers.

Di Cosmo, Nicola (2003). Ancient China and Its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge: Cambridge University Press.

Di Cosmo, Nicola: „The Northern Frontier in Pre-Imperial China“. In: Loewe, Michael – Shaughnessy, Edward L. (eds.) (1999). The Cambridge History of Ancient China. Cambridge: Cambridge University Press.

Fairbank, John King (2007). Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny.

Findley, Carter Vaughn (2005). The Turks in World History. Oxford: Oxford University Press.

Fletcher, Joseph (1979-1980). „Turco-Mongolian Monarchic Tradition in the Ottoman Empire“. In: Harvard Ukrainian Studies 3-4.

Golden, Petr B. (1992). An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modern Euroasia and the Middle East. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Graff, David A. (2002). Medieval Chinese Warfare, 300 – 900. Cambridge: University Press.

Hrubý, Jakub (2002). „Nástupnická krize roku 643 n. l.. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga.“ In: Studia Orientalia Slovaca. Vol. 1. Bratislava: Katedra jazykov a kultúr východnej Ázie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Hucker, Charles O. (1975). China’s Imperial Past. An Introduction to Chinese History and Culture. Stanford: Stanford University Press.

Lattimore, Owen (1951). Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society.

Lewis, Mark Edward (2009). China Between Empires. The Northern And Southern Dynasties. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Lovellová, Julia (2007). Velká čínská zeď. Vzestupy a pády Čínské říše. Praha: BETA.

Maršálek, Jakub: přednáška v rámci předmětu Dějiny doby Chunqiu. Praha: FF UK. [14.5.2010]

Maršálek, Jakub: přednášky v rámci předmětu Dějiny Číny. Praha: FF UK. [16.3.2010]

Průšek, Jaroslav (1971). Chinese Statelets and the Northern Barbarians, 1400-300 B.C. Praha: Academia.

Sinor, Denis: „The Establishment and Dissolution of the Türk Empire“. In: Sinor, Denis (ed.) (2000). The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Słupski, Zbigniew - Lomová, Olga (2006). Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. Díl I. – Dynastie Shang až období Válčíčích států. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Taşaǧil, Ahmed: „Göktürks“. In: Güzel, Hasan Celâl – Oǧuz, C. Cem – Karatay, Osman (eds.) (2002). The Turks. Vol. 1. Ankara: Yeni Türkiye.

Twitchett, Denis – Fairbank John King (eds.) (2008). The Cambridge History of China. Vol. 1. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C.-A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press.

Twitchett, Denis – Fairbank John King (eds.) (1979). The Cambridge History of China. Vol. 3. Sui and T'ang China, 589-906. Cambridge: Cambridge University Press.

Xiong, Victor Cunrui (2006). Emperor Yang of the Sui Dynasty. His Life, Times, and Legacy. Albany: State University of New York Press.

Yang, Liansheng: „The Organization of Chinese Official Historiography: Principle and Methods of the Standard Histories from the T'ang through the Ming Dynasty“. In: W. G. Beasley - E. G. Pulleyblank (eds.) (1961). Historians of China and Japan. London: Oxford University Press.

Prameny:

Li Guoxiang李國祥, Gu Zhihua顧志華 , Chen Weisong陳蔚松 (eds.) (1994). 資治通鑑全譯. vol. 12. 貴陽:貴州人民出版社.

Li Guoxiang李國祥, Gu Zhihua顧志華 , Chen Weisong陳蔚松 (eds.) (1994). 資治通鑑全譯. vol. 13. 貴陽:貴州人民出版社.

Li Guoxiang李國祥, Gu Zhihua顧志華 , Chen Weisong陳蔚松 (eds.) (1994). 資治通鑑全譯. vol. 14. 貴陽:貴州人民出版社.

Li Guoxiang李國祥, Gu Zhihua顧志華 , Chen Weisong陳蔚松 (eds.) (1994). 資治通鑑全譯. vol. 15. 貴陽:貴州人民出版社.

Xu Jialu許嘉璐, An Pingqiu安平秋, Huang Yongnian黃永年 (eds.) (2004). 二十四史全譯:舊唐書. vol. 6. 上海:漢語大詞典出版社.

Xu Jialu許嘉璐, An Pingqiu安平秋, Sun Yongchang孫雍長 (eds.) (2004). 二十四史全譯:周書. vol. 1. 上海:漢語大詞典出版社.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK