Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavební vývoj sakrálního centra při městském centru chrámu sv. Jakuba
Název práce v češtině: Stavební vývoj sakrálního centra při městském centru chrámu sv. Jakuba
Název v anglickém jazyce: Sacral centre of the parish church of St. James
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Stefan Scholz, Mag. phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. Stručné dějiny kostela se zřetelem k dějinám Kutné Hory
III. Stavebně historická analýza
IV. Závěr
Seznam odborné literatury
Benda, K.: Kapitoly z českého dějepisu umění I, Praha 1986
Beneš, F.: Arciděkanský chrám v Horách Kutnách, in: Památky archeologické 6, 1865
Chadraba R., Krása J.: Dějiny českého výtvarného umění, , I/1,2, Praha 1984
Hora P.: Toulky českou minulostí, 1. a 2. díl, Praha 1985
Herout, J.: Středověký půdorys a opevnění Kutné Hory, in: Zprávy památkové péče 9, 1949
Líbal D.: Význam Středočeského kraje v českém architektonickém vývoji od sklonku 9. až do 12. století, in: Památky středních Čech, Praha 1985
Líbal, D.: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek
Mencl, V.: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
Nuklíček, J.: Obnovený kostel sv. Jakuba, in: Sborník prací o stavebním vývoji a obnově kostela sv. Jakuba, (ed. Vepřek, J), 1946
Palacký F.: Dějiny národu českého, 1.sv., Praha 1906
Poche, E. a kolektiv: Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, 182-198
POCHE, E.: Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře, in: Sborník výtvarné práce 37, 1937
Řehák, J.J.: Kutná hora a její okolí, nakl. Karel Šolc, Kutná Hora 1879
Veselský, P.M.: Krypty v arciděkanském chrámu sv. Jakuba, in: Kutnohorské listy, 7, 1887
Vepřek, J: Sborník prací o stavebním vývoji a obnově kostela, Kutná Hora 1946
Wirth, Z.: Význam arciděkanského kostela sv. Jakuba ve vývoji výtvarných umění v Čechách, in: Krásné město, Kutná Hora 1946, č.4
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vývojem sakrálního centra při kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Náplní bude nastínění dějin kostela se zřetelem k dějinám města, stavebně-historický průzkum kostela, zařazení do historicko-uměleckého kontextu a zmapování jeho stavebně-historického vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This project engages in the problem of the historical and architective development of sacral center of the parrish church st. Jacob in Kutná Hora. Contens of the work is a tractate about history of the church with its context of the town, its architectural and historical development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK