Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vápence Českého krasu a jejich využití pro hydraulická vápna a přírodní cementy
Název práce v češtině: Vápence Českého krasu a jejich využití pro hydraulická vápna a přírodní cementy
Název v anglickém jazyce: Limestones of Český kras and their use for hydraulic limes and natural cements
Klíčová slova: vápence, Český kras, hydraulická vápna a přírodní cementy
Klíčová slova anglicky: limestones, Český kras, hydraulic limes and natural cements
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá vápenci Českého krasu a možnostmi jejich využití na anorganická stavební pojiva, konkrétně na hydraulická vápna a přírodní cementy.
V prvních kapitolách je představeno a charakterizováno území Českého krasu, jeho stavba a geologický vývoj. Rozsáhleji jsou popsány dvě nejdůležitější období formování tohoto území - silur a devon. V úvodní části práce je nastíněna i historie těžby a zpracovávání vápenců v Českém krasu. Dále je uvedena petrografická charakteristika vápenců, tedy jejich mineralogické a chemické složení, vnitřní stavba (struktura a textura), jejich klasifikace, vznik a diageneze. Podobným způsobem práce uvádí do problematiky anorganických stavebních pojiv. Zabývá se jejich rozdělením, charakteristikou a hodnocením jejich vlastností. Větší důraz je kladen především na představení hydraulických vápen a přírodních cementů, jimiž se práce primárně zabývá. Menší kapitola je věnována jednotlivým typům vápenců a jejich možnému uplatnění. Podstatnou náplní práce je samotné vyhodnocení vápenců jako možné suroviny pro výrobu již zmiňovaných hydraulických vápen a přírodních cementů.
V příloze jsou uvedeny tabulky upřesňující hodnocení vápenců a především tabulky s chemickými analýzami vápenců a výpočty, ze kterých vychází jejich zhodnocení. Navíc je v příloze, kromě dalších poznatků, uveden soupis současných a vybraných historických ložisek vápence, které se nacházejí na území Českého krasu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is focused on the possible use of limestones from the Český kras area for the preparation of alternative inorganic binders, namely for hydraulic limes and natural cements. In the introductory chapters, the geology of Český kras is described. Silurian and Devonian beds make the most important lithostratigraphic members. Then, the history of limestone exploitation and processing is explained. It is followed by the petrographical characteristic of limestone - its mineralogical and chemical composition, the structure and the texture, the classification, the genesis and the diagenesis. Major part of the thesis focuses on inorganic binders - their basic characterization and evaluation. Limestones are discussed from the point of their general use in the industry. The limestones from the Český kras area are analyzed based on their chemical composition (based on the previously reported data) and evaluated for the potential use for burning of hydraulic limes and natural cements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK