Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soukromoprávní ochrana spotřebitele : (implementace vybraných směrnic ochrany spotřebitele do německého právního řádu)
Název práce v češtině: Soukromoprávní ochrana spotřebitele : (implementace vybraných směrnic ochrany
spotřebitele do německého právního řádu)
Název v anglickém jazyce: Consumer protection : (implementation of the selected consumer protection directives into German law)
Klíčová slova: ochrana spotřebitele, implementace směrnic, německé právo
Klíčová slova anglicky: consumer protection, implementation of Directives, German law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2010
Datum zadání: 15.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2011
Datum a čas obhajoby: 28.11.2011 15:00
Místo konání obhajoby: č. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2011
Oponenti: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá evropským a německým právem ochrany spotřebitele, zejména pak implementací vybraných směrnic ochrany spotřebitele do německého právního řádu. Tématem práce jsou zejména následující směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Práce má snahu německé právo soukromoprávní ochrany spotřebitele zmapovat, popsat a ve vybraných kapitolách srovnat s českým právem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my work is to describe and analyze the European and German consumer protection law, especially the implementation of selected consumer protection directives into German law. Main part of this work deal with the following EU Directives: Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premise and the Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts. I‘ve also tried to analyze the German legal regulations and found out the differences and similarities between the German and Czech consumer protection law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK