Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projev čínské filozofie v bojovém umění wushu
Název práce v češtině: Projev čínské filozofie v bojovém umění wushu
Název v anglickém jazyce: Manifestation of Chinese Philosophy in the Martial Arts of Wushu
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2008
Datum zadání: 20.04.2008
Datum a čas obhajoby: 20.04.2010 14:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2010
Oponenti: PhDr. Michal Peliš, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAUER, J. Ke kořenům novověkého evropského myšlení. Liberec: VŠS, 1991.
ISBN 80-7083-076-X .
CONZE, E. Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota, 1997. ISBN 80-7217-002-3.
CHEGONGZHUANG, X. Čínská bojová umění. Praha: SmartPen, 1991.
CHENG, A. Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006. ISBN 80-86685-52-7.
CROMPTON, P. Taiči. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-061-7.
DRAEGER, F. D. & SMITH, R. W. Asijská bojová umění. Braislava: CAD Press, 1995. ISBN 80-85349-40-X.
DEŠIMARU, T. Zen a bojová umění : Tajemství japonských samurajů. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-792-2.
EBERHARD, W. Lexikon čínských symbolů. Praha: Volvox globator, 2001.
ISBN 80-7207-401-6.
HONG, Y. Tai Chi Chuan: State of the Art in International Research (Medicine and Sport Science). S. Karger AD (Switzerland), 2008.
KAISEN, K. R. Mnich bojovník. Bratislava: CAD Press, 1994. ISBN 80-85349-36-1.
KONFUCIUS. Rozpravy: Hovory a komentáře. Praha: Mladá fronta, 1995.
ISBN 80-204-0295-0.
KURFÜRST, Z. Historie wu shu. Adamov: Temple, 1992a. ISBN 80-901295-5-2.
KURFÜRST, Z. Qigong. Adamov: Temple, 1994. ISBN 80-91641-0-2.
KURFÜRST, Z. Wu shu kung-fu.Adamov: Temple, 1992b. ISBN 80-901295-0-1.
LAO-C?. Tao te ťing. Praha: DharmaGaia, 1997. ISBN 80-85905-24-8.
LOWENTHAL, W. Nic vám netajím. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-681-5.
MILLMAN, D. Cesta pokojného bojovníka. Praha: Sigittarius, 1995.
ISBN 80-901898-0-6.
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1992. ISBN 80-7113-058-3.
ŠEBEJ, F. Karate. Bratislava: Šport 1990. ISBN 80-7096-077-9.
WATTS, W. A. Cesta zenu. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN 80-900614-8-6.
YANG, J. M. Středověké čínské zbraně. Bratislava, CAD Press, 2002.
ISBN 80-88969-04-2.
ZEMPLINER, A. Číská filozofie v novověké evropské filozofii. Praha: Academia 1966.
Předběžná náplň práce
Cíle:
Cílem této práce je podat obraz o čínském bojovém umění wushu s důrazem především na jeho vztah s čínskou filozofií. V první části představíme wushu se zřetelem na jeho historický vývoj, dále se budeme věnovat historii a uvedeme základní charakteristiku čínského myšlení. V druhé části diplomové práce popíšeme čínskou filozofii v rámci sportovních, zdravotně-tělovýchovných a tradičních škol wushu v současné Číně. Dále vyjádříme odlišnosti ve vnímání wushu z pohledu společnosti a jednotlivce v České a Čínské republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives:
The objective of this thesis is to present a picture of the Chinese martial arts of wushu with the emphasis put in particular on its relation to the Chinese philosophy. In the first part, we will introduce wushu with respect to its historical development, then, we will look into its history and we will refer to the fundamental characteristics of the Chinese way of thinking. In the second part of the thesis, we will describe the Chinese philosophy within the context of sports schools, health-physical training institutes and traditional schools of wushu in contemporary China. Further, we will express the differencies in the perception of wushu from the viewpoint of the society and of an individual in the Czech Republic and the Chinese Republic, respectively.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK