Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektura a design obchodních domů Prior od architektky Růženy Žertové
Název práce v češtině: Architektura a design obchodních domů Prior od architektky Růženy Žertové
Název v anglickém jazyce: Architecture and design of department stores by Růžena Žertová
Klíčová slova: obchodní domy od Růženy Žertové, architektura 60. a 70.let
Klíčová slova anglicky: department stores designed by Růžena Žertová
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2010
Datum zadání: 16.04.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Architektka Růžena Žertová
3. Projekty a realizace obchodních domů od Růženy Žertové
3.1. Obchodní dům Prior v Pardubicích
3.2. Obchodní dům Prior v Ústí nad Labem
3.3. Obchodní dům Prior v Ostravě
4. Závěr
Seznam odborné literatury
BARTOŠ Š. a kol., Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v pardubickém kraji, Pardubice : MAYDAY, 2007.
HOELZEL Z., Česká architektura 1945-1995. Praha, 1995.
NOVÝ O., VALTEROVÁ R., VEBR J., Soudobá architektura ČSSR, Praha : Panorama, 1980.
PELČÁK P., Několik poznámek k současné architektuře, Brno : Obecní dům Brno, 2008.
PELČÁK P., WEISNER I., Setkání Růženy Žertové s Ernstem Wiesnerem roku 1966, Brno : Obecní dům Brno, 2005.
SYNKOVÁ V.; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945 - 1989; diplomová práce FF UJEP, Ústí n. L., 2008.
ŠEVČÍK O., BENEŠ O., Architektura 60. let.Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století. Praha : Grada, 2008.
PECHAR J., Československá architektura 1945-77, Praha 1979.
URLICH P. et al, Šedesátá léta očima architektů, ČVUT2006.
HAAS F., Architektura 20. století, Praha 1978.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je představit stavby obchodních domů od architektky Růženy Žertové, realizované v 60.-80. letech 20.století. Projekty od této architektky výrazně převyšovaly standard soudobých staveb potravinářského průmyslu. Práce se zaměří především na její realizace v Ústí n.L., Pardubicích a Ostravě. Podrobně bakalářská práce představí architekturu a design jednotlivých obchodních domů, okolnosti vzniku projektů a pokusí se téma obchodních domů v architektuře 60.-80. let zasadit do širšího společenského a především umělecko-historického kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of the bachelor thesis is to introduce buildings of department stores designed by Růžena Žertová, constructed in the 1960s to the 1980s. The projects by this architect markedly surpassed the standard of contemporary food-processing-industry buildings. This thesis focuses on her work in Ústí n.L., Ostrava and Pardubice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK