Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a ornamentaci u sýkory koňadry
Název práce v češtině: Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a
ornamentaci u sýkory koňadry
Název v anglickém jazyce: The Influence of Toll-like Receptor 4 Polymorphism on Condition
and Ornamentation in Great Tits
Klíčová slova: imunoekologie, vrozená imunita, výběr partnera
Klíčová slova anglicky: immunoecology, innate immunity, mate choice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2010
Datum zadání: 16.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Předběžná náplň práce
- popis genetické struktury TLR4 u sýkory koňadry
- zmapování populačního polymorfismu TLR4
- vyšetření vybraných indikátorů kondice u pokusných jedinců
- stanovení míry ornamentace
- mapování vztahů genetických znaků a kondice a ornamentace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- describe genetic structure of TLR4 in Great Tit
- chart population polymorphism of TLR4
- investigate selected condition´s indicators in experimental individuals
- assess the degree of ornamentation
- map the relationships of genetic traits and condition and ornamentation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK