Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potápěčská výstroj, systémy uspořádání výstroje a jejich porovnání
Název práce v češtině: Potápěčská výstroj, systémy uspořádání výstroje a jejich porovnání
Název v anglickém jazyce: Scuba diving equipment, systems of equipment organization and their comparison
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2008
Datum zadání: 15.04.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2010
Oponenti: Mgr. Filip Bažant
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných pramenů
2. Rešerše technických parametrů výstroje
3. Teoretická východiska
4. Popis funkce a vlastnosti jednotlivých druhů potápěčské výstroje
5. Uspořádání výstroje v jednotlivých systémech.
6. Vyhodnocení jednotlivých systémů.
7. Závěr.
Předběžná náplň práce
Název práce: Potápěčská výstroj, systémy uspořádání výstroje a jejich porovnání
Cíle práce: Ucelit informace o potápěčské výstroji, její funkci a jejím vývoji. Pojednat o systémech uspořádání potápěčské výstroje a zhodnotit klady a zápory jednotlivých systémů, případně navrhnou zlepšení.
Metoda: Studium a kompletace odborné literatury a dalších pramenů. Analýza údajů a vyhodnocení nalezených dat.
Výsledky: Výsledkem by mělo vyhodnocení systémů uspořádání potápěčské výstroje a jejich vhodnost pro jednotlivé druhy potápění.
Klíčová slova: Přístrojové potápění, potápěčská výstroj, systémy uspořádání potápěčské výstroje
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis name: Scuba diving equipment, systems of equipment organization and their comparison
Thesis aim: To summarize information about diving equipment, its function and development. To describe systems of organization of diving equipment and evaluate positives and negatives of individual systems, eventually suggest improvements.
Method: Study and completion of technical literature and other sources. Analyze of data and evaluation of found data.
Results: The result should be the evaluation of systems of organization of diving equipment and their suitability for individual kinds of diving.
Keywords: Scuba diving, diving equipment, systems of organization of diving equipment
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK