Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Totalitní kýč a underground. Sémiotický model.
Název práce v češtině: Totalitní kýč a underground. Sémiotický model.
Název v anglickém jazyce: Totalitariankitsch and underground. The semiotic model.
Klíčová slova: totalita, kýč, mýtus, znak, sémiotický vesmír, trapnost, hra, totální realismus, trapná poezie, totální poezie, metoda, dekonstrukce, subverze, transcendence, hovno
Klíčová slova anglicky: Totality, kitsch, myth, symbol, semiotic space, embarrassment, a game, total realism, gauche poetry, total poetry, a method, de-construction, subversion, transcendent, shit
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Důsledkem sémiotické totalizace veřejného života v totalitních společnostech jsou radikální změny v systému sociálních, estetických, etických a jazykových norem. Tento systém popisujeme v části Totalitní kýč v kapitolách Totalita, Kýč, Historie, Umění, Jazyk, Estetika a Mýtus. V části Underground interpretujeme totální realismus a trapnou poezii Egona Bondyho a Iva Vodseďálka jako modelovou reakci na podmíky totalitní společnosti. Zavádíme pojem totální poezie. Klademe si otázku, čím je totální poezie, není-li uměním a postupně nacházíme jedenáct odpovědí: 1. souborem apokryfních textů socialistického realismu, 2. hrou na umění, 3. kulturou ve znamení zrodu, 4. metodou fenomenologické redukce, 5. jazykovou hrou, 6. dekonstrukcí mýtu, 7. zaujímáním herní pozice v totalitní společnosti, 8. mýtem, 9. sémiotickou očistou realizovanou skrze sémiotické běsnění, 10. zeznakověním skutečnosti a zeskutečněním znaku, 11. výzvou ke hře. Nakonec se pokoušíme o vymezení totální poezie ve vztahu k avantgardě, modernímu umění a postmoderně. V kapitole Kýč a underground činíme trojí: 1. rekapitulujeme recepci díla Egona Bondyho a Iva Vodseďálka, 2. prozkoumáváme určité filozofické a politické souvislosti a paralely totalitního kýče a totální poezie, 3. uvádíme teoretické poznání totální poezie v souvislost se současným stavem kultury.


As a consequence of a process of semiotic totalization of public life in totalitarian societies, a system of social, esthetic, ethic and language norms becomes radically altered. This system is partially described in Totalitarian kitsch section, in chapters called Totality, Kitsch, Art, Language, Esthetics and Myth. In a passage called Underground, totalitarian realism and Egon Bondy´s and Ivan Vodseďálek´s gauche poetry is interpreted as a model reply on totalitarian society conditions. A concept of total poetry is introduced. We ask a question: what actually total poetry is, if not an art? Eleven answers are being sequentially found: 1. it is a complex of apocryphal texts of socialistic realism, 2. it is a game about art, 3. it is culture at the phase of being born, 4. a method of phenomenological reduction, 5. a language game, 6. de-construction of myth, 7. occupation of game position within totalitarian society, 8. a myth, 9. a semiotic clearance process carried out through semiotic rage, 10. symbolization of reality and realization of symbol, 11. call for a game. In the end, we try to define total poetry in relationship to avant-garde, modern art and postmodernism. Three points have been discussed in a chapter called Kitsch and underground: 1. recapitulation of acceptation of Egon Bondy´s and Ivo Vodseďálek´s production, 2. a research of particular philosophic and political consequences and parallels of totalitarian kitsch and total poetry, 3. a theoretical knowledge of total poetry is brought into consequence with contemporary state of culture.
Seznam odborné literatury
Barthes, Rolland: Mytologie. Přel. Josef Fulka. Dokořán, Praha 2004
Fidelius, Petr: Řeč komunistické moci. Triáda, Praha 1998
Giesz, Ludvík: Fenomén kýče. In: Špirit, Michael (ed.): Tvář. Výbor z časopisu. Praha 1995, s. 211-219
Jakobson, Roman: Co je poesie?. In: Poetická funkce. Přel. Červenka, Miroslav. H&H, Jinočany 1995, s. 23 - 33
Macura, Vladimír: Šťastný věk. Academia, Praha 2008, 2. vydání
Mainx, Oskar: Poezie jako mýtus, svědectví a hra: Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Protimluv, Ostrava 2007
Zandová, Gertrude: Totální realismus a trapná poesie: Česká neoficiální literatura 1948 – 1953. Host, Brno 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK