Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělo a tělesnost ve službách socialistického realismu
Název práce v češtině: Tělo a tělesnost ve službách socialistického realismu
Název v anglickém jazyce: The body and corporality in the service of socialist realism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2010
Datum zadání: 27.04.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si jako předmět své analýzy vybírá podoby těla a tělesnosti v socialistickém realismu. Neomezí se pouze na období po roce 1948 v Československu, nýbrž bude re-prezentace těla zkoumat s ohledem jak na kořeny socialistického realismu jako závazné metody v Sovětském svazu, tak na jeho přesahy a proměny v období československé normalizace. Práce se pokusí se vyložit jednotlivé aspekty tělesnosti (tělo veřejné - neveřejné, funkční - disfunkční, individuální – kolektivní etc.) na pozadí normativní podstaty umění socialistického realismu a na základě nich dospět k obecnějším zásadám redukce obrazů těla a tělesnosti na snadno čitelné univerzální stereotypy. V souladu s chápáním umění jako účinného nástroje, který má sice skutečnost nejen popisovat, ale ji i vytvářet, nahlíží socialistický realismus na zobrazované tělo jako na nositele určitých obsahů, jež má ideologicky působit na co nejširší spektrum vnímatelů. Analýza těchto re-prezentací bude procházet napříč žánry a bude pracovat jak s literárním, tak s vizuálním materiálem, na jeho základě přistoupí k popisu mechanismů zobrazování.
Seznam odborné literatury
BARTHES, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.CLARK, Katerina: The Soviet Novel. History as Ritual. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
ČINÁTLOVÁ, Blanka: Příběh těla. Praha: Pistorius & Olšanská, 2009.
FOUCAULT, Michel: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové, 2003.
GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor, 1997.
MACURA, Vladimír: Šťastný věk: Symboly, emblémy a mýty 1948-1989. Praha: Akademia, 2008
PATOČKA, Jan: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH, 1995.
VOJVODÍK, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno: Host, 2006.
ŠÁMAL, Petr (ed.): Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Sborník ze sympozia konaného 11. a 12. října 2006 v Praze. Praha: UČL AV, 2009.
ŽIŽEK, Slavoj: Mapping Ideology. London – New York: Verso, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK