Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o dutinu ústní na lůžkovém oddělení
Název práce v češtině: Péče o dutinu ústní na lůžkovém oddělení
Název v anglickém jazyce: Oral Cavity Care for Bedridden Patients
Klíčová slova: hygiena dutiny ústní, prevence, zdravotní sestra, nesoběstačný pacient
Klíčová slova anglicky: dental hygiene, prevention, nurse, non- autarkic patient
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2010
Datum zadání: 30.03.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: Mgr. Iva Eislerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je problematika péče o dutinu ústní u nesoběstačných pacientů v podmínkách lůžkového oddělení. S ohledem na svoji profesi dentální hygienistky a svého současného studia ošetřovatelství mě zajímalo, jak k danému tématu přistupuje střední zdravotnický personál. Na základě dotazníkového šetření jsem došla k závěru, že v nemocničních zařízeních je problematika dentální hygieny podceňována. Práce též obsahuje stručné seznámení se stavem orálního zdraví v České republice, objasnění vlivu malhygieny na celkový stav pacienta a somatologická východiska pro péči o dutinu ústní a instruktáž hygieny úst.Teoreticko-empirická práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of my work is issues of the oral care of non-autarkic patients in conditions of inpatient department. With regard to my current position of dental hygienist and at the same time being student of nursing I was focused on the approach of nursing staff to this subject. Based on a questionnaire survey I came to conclusion that the issue of oral care is by the Czech hospitals rather underestimated. My work also includes a brief introduction to the status of an oral health in the Czech republic, clarification of the impact of the bad oral hygiene on the global condition of the patient and somatology basis for the oral care and dental hygiene training.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK