Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Redukce vysokého krevního tlaku prostřednictvím pravidelné aerobní činnosti
Název práce v češtině: Redukce vysokého krevního tlaku prostřednictvím pravidelné aerobní činnosti
Název v anglickém jazyce: Reduction of hypertension by means of periodic aerobic activity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2009
Datum zadání: 29.03.2009
Datum a čas obhajoby: 21.04.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KPPD
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2010
Oponenti: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Shrnout poznatky o redukci hypertenze prostřednictvím aerobní činnosti, seznámit se sportovním tréninkem a kontrolou zatěžování, navrhnout vhodné pohybové aktivity a dávkování zatížení, získat názory lékařů na léčbu hypertenze.
Seznam odborné literatury
1. BAUM, K., RŰTHER, T., ESSFELD, D. 2003. Reduction of Blood Pressure Response During Strength Training Through Intermittent Muscle Relaxations. International Journal of Sports Medicine, 24, 441 - 445.
2. BOLEK, E., ILAVSKÝ, J., SOUMAR, L. Běh na lyžích ? trénujeme s Kateřinou Neumannovou. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 2008. 176 s.
ISBN 978-80-247-1371-7.
3. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 2. vyd. Praha: Olympia, 2007. 336 s. ISBN 27-060-2007.
4. DOVALIL a kol. Lexikon sportovního tréninku. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 314 s. ISBN 978-80-246-1404-5.
5. FORMÁNEK, J., HORČIC, J. Triatlon. Praha: Olympia, 2003. 248 s. ISBN 80-7033-567-X
6. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.
152 s. ISBN 80-246-0995-9.
7. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7184-875-2.
8. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část ? 1. díl. Praha: Karolinum, 1993. 238 s. ISBN 80-7066-815-6.
9. HELLER, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část ? 3. díl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 80-7184-225-7.
10. HOTTENROTT, K. Trainings kontrolle. Aachen: Meyer & Meyer, 2007. 152 s.
ISBN-13: 978-3-89899-173-5.
11. CHRÁSTEK, J. Tělesná výchova v prevenci a léčbě hypertensní nemoci. Praha: Avicenum, 1978.
12. KLENER, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Karolinum a Galén, 2006.
13. KLINER, V., VINŠOVÁ, E. 1997. Některé souvislosti tréninkového procesu se změnami krevního systolického tlaku. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca, 6 (1), 18 - 21.
14. KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I. a kol. Sportovní medicína. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 1999. 284 s. ISBN 80-7169-725-7.
15. MÁČEK, M., MATOUŠ, M. 2001. Význam cvičení a pohybové aktivity při léčení a prevenci hypertenze. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca, 10 (3), 113 - 119.
16. MÁČEK, M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988. 360 s. ISBN 08-080-88.
17. NEČAS, E. a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. Praha: Karolinum, 2003.
18. NEUMANN, G., PFŰTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou.1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 80-247-0947-3.
19. SEKERA, J., VOJTĚCHOVSKÝ, O. Cyklistika ? průvodce tréninkem. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 2008. 184 s. ISBN 978-80-247-2911-4.
20. SOUČEK, M., KÁRA, M. a kol. Klinická patofyziologie hypertenze. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 2002.
21. ŠPINAR, J., VÍTOVEC, J., ZICHA, J. a kol. Hypertenze ? diagnostika a léčba. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 1999.
22. VIZINOVÁ, H. 1999. Ambulantní monitorace krevního tlaku u hypertonika v průběhu vytrvalostního výkonu. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca, 8 (1), 19 - 22.
23. VIZINOVÁ, H., MALINČÍKOVÁ, J., WIEDERMANN, J. 2002. Vliv vytrvalostního tréninku na klinický, metabolický a kardiorespirační profil dětí a adolescentů s esenciální hypertenzí. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca, 11 (4), 280 - 286.
24. WIDIMSKÝ, J. a kol. Hypertenze. Praha: Triton, 2002.
25. WIDIMSKÝ, J. HYPERTENZE. Diagnostika a léčba. Jinočany H and H, 1998. 228 s. ISBN 80-86022-32-3.
Předběžná náplň práce
Metodika
Vyhledávání a soupis poznatků o dané problematice. Realizace dotazníku s otevřenými otázkami.
Výsledky
Pro pozitivní ovlivnění hypertenze se doporučuje aerobní činnost po dobu 45 ? 60 min., minimálně třikrát týdně. Vhodnými jsou aerobní cyklické sporty, při kterých nedochází k izometrickým kontrakcím svalů a nedochází k zadržování dechu. Intenzita činnosti se stanovuje na základě zátěžového testu.
Závěry
Na základě studia literatury jsme shrnuli informace týkající se léčby hypertenze prostřednictvím aerobní činnosti. K těmto závěrům jsme došli také díky odpovědím lékařů na dotazník s otevřenými otázkami.
Klíčová slova: krevní tlak, hypertense, aerobní činnost, srdeční frekvence
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives
Sum up knowledges about reduction of hypertension by means of aerobic activity, to acquaint with sport training and check of load, to propose a right sport activities and dosage of load, to get a doctors idea about treatment of hypertension.
Methods
Information retrieval about hypertension. Implementation of questionnaires with open questions.
Results
For reduction of hypertension is optimal aerobic activity in duration of 45 ? 60 min., minimally three times a week. Ideal activities are aerobic sports without isometric tractions and without breath holding. Intensity of activity is determinate by exercise test.
Conclusions
We sum up information about treatment of hypertension by mens of aerobic activity. We made these conclusions also thanks to doctors response to questionnaires with open questions.
Keywords
blood pressure, hypertension, aerobic activity, heart rate
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK