Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana věřitelů v konkurzním řízení
Název práce v češtině: Ochrana věřitelů v konkurzním řízení
Název v anglickém jazyce: The protection of creditors in bankruptcy proceedings
Klíčová slova: konkurz, ochrana věřitele, německé insolvenční právo
Klíčová slova anglicky: bankrupt, creditor´s protection, German bankruptcy law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce by měla být do určité míry reakcí na aktuální společenské otázky a v tomto směru se dotýká jednoho z témat, které je v souvislosti se současnou hospodářskou situací ve společnosti často diskutováno.
Insolvenční právo je v českém právním řádu v nové právní úpravě zakotveno relativně nedlouho, a proto nabízí široké pole působnosti pro vědeckou a publikační činnost v jednotlivých otázkách. U každé takové nové právní úpravy, jakou je i české úpadkové právo, se nabízí příležitost ke komparaci se starší, léty a praxí prověřenou zahraniční právní úpravou. Při svém studijním pobytu v rámci programu Sokrates/Erasmus budu mít příležitost seznámit se podrobněji s právní úpravou německého úpadkového práva, ale zejména poznat blíže řešení praktických problémů, s nimiž se německá právní praxe setkává. Významnou roli při komparaci bude hrát rozsáhlá sbírka soudní judikatury, stejně jako odborná vědecká literatura k danému tématu, kterou německé insolvenční právo nabízí
Cílem diplomové práce je osvětlit právní postavení věřitelů v konkursním řízení a osvětlit právní prostředky, které české úpadkové právo poskytuje věřiteli k ochraně jeho majetkových práv v případě úpadku jeho dlužníka. Dané otázky se pokusím vysvětlit v návaznosti na nedlouhou aplikaci v právní praxi a rovněž s ohledem na právní úpravu a uplatňovanou právní praxi v oblasti německého úpadkového práva.
Diplomová práce má v úvodu obsáhnout vymezení konkurzního řízení v rámci právní úpravy insolvenčního řízení. Bez vytýčení okruhu problematiky nelze dále pokračovat v osvětlování otázek ochrany práv věřitele v konkursu.
Dále pokračuji vymezením jednotlivých subjektů konkursního řízení a jejich vztahy k samotnému věřiteli. Účelem je vymezit pojem věřitele v konkurzním řízení a ohraničit jej vzhledem k ostatním subjektům.
Třetí kapitola by měla být nejvýznamnější a nejrozsáhlejší. Zabývá se jednotlivými prostředky insolvenčního práva k ochraně věřitele tak, jak je upravuje zák. č. 182/2006 Sb. Jejich výčet zde asi není účelný. Jen namátkou lze zmínit problematiku podávání návrhu na zahájení insolvenčního řízení s tím spojenou problematiku tzv. „rejstříkové šikany“ a odpovědnosti věřitele, dále odpovědnost statutárních orgánů úpadce za nepodání návrhu či úmyslné vyvolání konkursu či problematiku neplatnosti, neúčinnosti a odporovatelnosti právních úkonů ve vztahu k insolventnímu, resp. konkurznímu řízení.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theme of the dissertation is "Creditor´s protection in insolvency process.“
Dissertation is considering the main legal institution in protection of creditor in insolvency law and especially is attending protection of creditor in bankruptcy as one of the three main methods solving debitor's bankrupt according to Czech bankruptcy law act Nr. 182/2006 Sb. Integral part of the dissertation compares the present Czech legal regulation with the German bankruptcy law according to the german bankruptcy law act (Insolvenzordnung) from 5th Oct. 1994. The dissertation is adressing direct comparison of single legal institution in light of the both legal regulations.

Chapter 1 analyses concept of insolvency and its characteristic signs. It describes further legal forms of insolvency according to the Czech and German bankruptcy law (they are consistent): financial insolvency, over-indebtness, imminent bankrupt. The conclusion summarises elements of legal regulations in EU insolvency law according to Directive 1346/2000/EC of the Concil concerning insolvency law with respect to elements of protection in the events, when the element of the EU law goes into the insolvency process.

Chapter 2 reports about the bankrupt as the one of the free methods of solution for insolvency of debitor. Report about bankrupt is, according to my opinion, necessary for understanding the procedure according to the bankruptcy act. At the clouse it touches questions about imperceptible bankrupt and parallel regulation bankrupt of consumers according to German legal regulation.

Significant part presents Chapter 3, which brings an essay about single subjects of insolvency law, enumerating the Czech insolvency act and comparing it with standing in German insolvency law. The chapter concerns net of all sorts of contradictory interests of all important subjects in insolvency law and contains important part of legal creditor's protection – liability for damage and other damages in insolvency law. Part of this chapter is also characterization of the role of single creditor´s authorities and their responsibility. It touches questions about protection of small creditor and consumer in insolvency law, first of all with respect to questions about claiming responsibility for defects of goods according to the Czech Civil code.

Chapter 4 is called „Protection resources of creditor in bankruptcy process“. It is a continuous report about institutes of creditor's protection in course of single phases in insolvency process from opening of insolvency process, through the presentation till discharge in bankruptcy. It is also touching recently widely discussed "Bankruptcy vexation" and brings report about institutes for clearing of debts and invalidity or inefficiency in regime of insolvency act.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK