Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Performance a sexualita v próze Jakuby Katalpy
Název práce v češtině: Performance a sexualita v próze Jakuby Katalpy
Název v anglickém jazyce: Performance and Sexuality at fictions by Jakuba Katalpa
Klíčová slova: Performance, feminismus, gender.
Klíčová slova anglicky: Performance, feminism, gender.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem této bakalářské práce bude nalezení a zhodnocení performativních aktů postav v prózách Jakuby Katalpy. Jelikož je nemožné na tak krátké ploše zachytit performativní akty všech sociálních diskurzů, zaměříme se pouze na diskurz genderovosti. A to především proto, že se Jakuba Katalpa svým způsobem zobrazování světa dotkla i otázky genderu a feminismu. Hlavním předmětem našeho zájmu bude performativní aktérství postav a vypravěčky v prózách Hořké moře a Je hlína k snědku?. Nejprve definujeme základní pojmy, jakými jsou gender, identita, a performance a nastíníme si základní teorie, o které se budeme opírat. Pokusíme se stanovit, jakým způsobem je v uvedených prózách předváděna identita, za pomocí kterých aktů se postavy identifikují s genderovými modely, či jak se od nich liší. Výsledkem práce by mělo být nalezení a zhodnocení spojujícího principu aktérství postav a jeho potenciál měnit zaběhnuté stereotypy.
Seznam odborné literatury
AUSTIN, J. L.: Jak udělat něco slovy. 2. Praha: Filosofia, 2000. 172 s.
ISBN 80-7007-133-8.

BARTHES, Roland. Mytologie. 1. Praha: Dokořán, 2004. 172 s.
ISBN 80-86569-73-X.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). 1.Teoretická knihovna. Brno: Host, 2003. 360 s.
ISBN 80-7294-080-5.

BOLECHOVÁ, Kateřina. 2007 „Jak jsem jedla hlínu“ in: Dobrá adresa č. 7, 49., http://www.dobraadresa.cz/2007/DA10_07.pdf
[přístup 05. 09. 2010]

BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London, Routledge 1990. 173 p. ISBN: 0415900433

BUTLER, Judith. Bodies that Matter : On the Discursive Limits of "Sex" New York: Routledge, 2000. 304 p. ISBN: 0415903661

BUTLER, Judith. "Desire" in: Frank Lentricchia, Thomas McLaughlin (Editors). Critical Terms for Literary Study. University of Chicago Press, 1995. 496 p., ISBN: 0226472035

FELLUGA, Dino. "Modules on Kristeva: On the Abject. "Introductory Guide to Critical Theory. 2002 [cit. 2011-02-11]. <http://www.purdue.edu/guidetotheory/psychoanalysis/kristevaabject.html>

Feminism. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2007 [cit. 2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism>.

GALLOP, Jane 1982. The Daughter´s Seduction. Feminism and Psychoanalysis. Ithaca, New York: Cornell University Press. Sarup, Madan 1993.

Jakuba Katalpa. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakuba_Katalpa>.

Judith Butler. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2010 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler>.

KALNICKÁ, Zdeňka. Žena, voda, svádění a smrt. In: Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 - 2001, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003, s. 74 – 83. ISBN 80-738-053-2

KRISTEVA, Julia. Jazyk lásky: Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství. 1. Praha: One Woman Press, 2004. 250 s. ISBN 80-86356-38-8

Lesbian literature. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2008 [cit. 2011-05-22]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian_literature>.

Lilith. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2000 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lilith>.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995.
624 s. ISBN 80-200-1086-6.

Queer theory. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2004 [cit. 2011-01-22]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Queer_theory>.

Sexuality and gender identity-based subcultures. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2004 [cit. 2011-05-22]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Sexuality_and_gender_identitybased_subcultures>.

Simone de Beauvoir. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2003 [cit. 2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir>.

SOKOLOVÁ, Věra. "Současné trendy feministického myšlení." In: ABC feminismu. Lenka Formánková a Kristýna Rytířová, eds. (Brno: Nesehnutí, 2004), 199-212

ŠOFAR, Jakub. 2007 „Třikrát o Katalpě“ in: Dobrá adresa č. 7, 5., http://www.dobraadresa.cz/2007/DA10_07.pdf
[přístup 05. 09. 2010]

TUREK, Kazimír. 2009 „Katalpa: stále stejné pocity“, A2, č. 9, http://www.advojka.cz/archiv/2009/9/katalpa-stale-stejnepocity.html [přístup 30. 09. 2010]
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat narativem a vytvářením fikčního světa próz Jakuba Katalpy. Primárním úhlem pohledu v práci bude optika genderové teorie. Diplomantka se zaměří na performativitu sexuality a genderu v textu, konfrontuje své analýzy s dobovými kritikami. Metodologicky bude vycházet z dekostruktivních feministických a psychoanalytických teroií jako např. Teresy de Lauretis a Judith Butler.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK