Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Aktuoekologie krytének ve sladkovodním a půdním prostředí v interakci s houbami a jejich analýza novými mikroskopickými technikami.
Název práce v češtině: Aktuoekologie krytének ve sladkovodním a půdním prostředí v interakci s houbami a jejich analýza novými mikroskopickými technikami.
Název v anglickém jazyce: Actuoecology of testate amoebae in fresh water and soil environment in enteraction with fungi and their analysis with new microscopic techniques
Klíčová slova: kryténky, konfokální mikroskopie, dvoufotonová mikroskopie, interakce hub a krytének, aktuoekologie
Klíčová slova anglicky: testate amoebae, confocal laser scanning microscopy, two photon microscopy, testate amoebae - fungi interaction, actuoecology
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2004
Datum zadání: 23.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2012
Oponenti: Mgr. Jan Jansa, Ph.D.
  Mgr. Natália Hudáčková-Hlavatá, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:

1.
Zkoumat možnosti a využití pokročilých mikroskopických technik k rozšíření rozsahu ekologických analýz.

2.
Analyzovat změny v druhovém složení společenstva krytének ve sladkovodním ekosystému (Komořanských tůňkách), v průběhu roku a korelovat je se současně zaznamenávanými limnologickými parametry prostředí.

3.
Zkoumat interakce mezi erikoidně mykorhizními a DSE (Dark Septate Endophytes) houbami a kryténkami v mykorhizosféře evropských rododendronů.

4.
Zkoumat vliv mycelia saprotrofních hub obývajících opad borovice lesní na distribuci a druhové složení komunit půdních krytének.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aims of the study:

1.
Explore the possibilities and use of advanced microscopic techniques to expand the scope of environmental studies

2.
Analyze the variation of species composition in Testate Amoebae (TA) communities in freshwater ecosystem (Komořany ponds) during the year and correlate them with simultaneously recorded limnological parameters

3.
Examine the interaction between ericoid mycorrhizal fungi and Dark Septate Endophytes (DSE) with TA in the rhizosphere of European rhododendrons

4.
Examine the impact of saprotrophic fungal mycelia inhabiting pine forest litterfall on the distribution and species composition of soil communities of TA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK